Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
 

НКЦПФРУ: новий Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм

Ольга Жогова
практикуючий аудитор

№1(12)(2013)

Новий рік починається з нових змін як у податковому та бухгалтерському законодавстві, так і в законах, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
Так, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (далі – НКЦПФРУ) Рішенням №1519 від 25.10.2012 р. було затверджено новий Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. Із прийняттям Порядку №1519 рішення ДКЦПФРУ від 09.11.2006 р. №12711 втратило свою чинність.

Одразу зазначимо, що нововведення набирають чинності з 01.01.2013 р., але не раніше дня офіційного опублікування, крім п.п. «ґ» п. 2 розділу 4 Порядку, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, про що йтиметься далі.
В офіційному виданні Міністерства юстиції України – інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», Рішення НКЦПФРУ №1519 від 25.10.2012 р. опубліковано 15.01.2013 р. Тому офіційно Порядок №1519 діє, починаючи з цієї дати.

Отже, що ж нового містить новий Порядок №1519? Серед основних змін можна виділити наступні.
Запроваджено новий термін «професійні учасники фондового ринку» замість «фінансові установи, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів», яке містилось у старому Порядку №1271. Так, професійними учасниками фондового ринку визначені юридичні особи, створені у формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії НКЦПФРУ провадять професійну діяльність на фондовому ринку, види якої визначені законами України.

Порядком №1519 повністю виключена можливість подання документів та включення до Реєс­тру аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги (п. 2 р.1 Порядку №1519). Тобто тепер заявником, який має право подати до НКЦПФРУ документи для внесення до Реєстру, може бути тільки аудиторська фірма. А також зазначено, що аудиторські фірми мають право провадити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів лише за наявності чинного Свідоцтва та після внесення їх до Реєстру (п. 6 р. 1 Порядку №1519).
Також змінено порядок внесення аудиторських фірм до Реєс­тру: відтепер основними вимогами до аудиторської фірми, яка може проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів є (п. 1 р. 4 Порядку), є наступні:
відповідність вимогам ст. 5 Закону України «Про аудиторську діяльність»2;
наявність діючого свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ);
штат працівників фірми має складатися мінімум із трьох аудиторів, кожен із яких повинен мати:
– сертифікат аудитора;
– документ, що підтверджує проходження навчання шляхом підготовки за програмою, затвердженою АПУ та погодженою з НКЦПФРУ (набирає чинності з 01.01.2014 р.).
Порядком №1519 змінено і перелік документів, які аудиторська фірма повинна подати для включення її до Реєстру. Так, крім документів, які вимагалися і раніше:
заява про внесення до Реєстру;
реєстраційна картка;
копія свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ;
копії сертифікатів аудиторів (керівника та працівників фірми), які безпосередньо проводитимуть аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;
Аудиторські фірми повинні подати ще наступні документи:
копію свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ (якщо раніше такий документ подавався тільки у разі його наявності, то відтепер він є обов’язковим для кожної аудиторської фірми, яка бажає проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів);
копії документів, що підтверджують проходження відповідного навчання шляхом підготовки за програмою, затвердженою АПУ і погодженою з НКЦПФРУ, – керівника і працівників фірми, які проводитимуть аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;
копії трудових книжок керівника та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок;
копію штатного розпису аудиторської фірми;
анкету ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми;
інформацію про пов’язаних осіб аудиторської фірми;
електронну форму документів, що складається з електронних файлів.

Згідно з Порядком, усі копії документів мають бути завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (раніше, наприклад, вимагалось обов’язкове нотаріальне посвідчення копії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одно­особово надають аудиторські послуги, виданого АПУ).
Також Порядком доповнено підстави, які є основою для внесення змін до Реєстру та подання відповідної інформації до НКЦПФРУ:
в разі змін у штатному розписі аудиторської фірми
(у випадку звільнень або прийняття на роботу сертифікованих аудиторів);
в разі змін інформації про пов’язаних осіб аудиторської фірми.
Крім того, запроваджена нова вимога щодо строку повідомлення НКЦПФРУ у разі зміни відомостей, які є підставою для внесення змін до Реєстру. Так, аудиторська фірма зобов’язана впродовж 30 днів надати до НКЦПФРУ відповідні документи про зміни, що відбулися.
Визначено строк для прийняття рішення про внесення змін до Реєстру НКЦПФРУ  – впродовж 30 днів із дня отримання відповідних документів. Раніше ці строки законодавчо не були закріплені.

В новому Порядку №1519 відсутні норми щодо продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру (на відміну від попереднього), але зазначено, що у разі зміни інформації, яка міститься у свідоцтві, заявник разом з іншими документами подає оригінал свідоцтва. А у разі внесення змін щодо найменування аудиторської фірми, а також номера, серії, дати видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів, виданого АПУ, заявнику видається нове свідоцтво й анулюється попереднє (п. 4,5 р. 5 Порядку). Тобто оскільки свідоцтво видається на строк дії свідоцтва, виданого АПУ, вірогідно, що у випадку продовження строку дії свідоцтва АПУ автоматично буде пролонговано термін дії свідоцтва НКЦПФРУ.
Змінився і перелік підстав для прийняття НКЦПФРУ рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру. Тепер приводом для цього є:
заява про виключення з Реєстру;
виявлення НКЦПФРУ недостовірності звітності професійних учасників фондового ринку, підтвердженої аудиторським звітом (пп. 1.2 п. 1 р. 7 Порядку);
невідповідність аудиторського висновку вимогам Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (пп. 1.3 п. 1 р. 7 Порядку);
невідповідність аудиторського висновку законодавству України, а також нормативно-правовим актам НКЦПФРУ щодо порядку складання аудиторською фірмою аудиторського висновку (звіту) (пп. 1.4 п. 1 р. 7 Порядку);
надходження інформації від АПУ або органів державної влади про порушення вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність (пп. 1.5 п. 1 р. 7 Порядку);
порушення порядку внесення змін до Реєстру (пп. 1.8 п. 1 р. 7 Порядку).

Виключення з Реєстру у зв’язку з недостовірністю підтвердженої аудиторськими фірмами звітності, а також встановлення невідповідності висновків буде здійснюватися НКЦПФРУ після відповідної перевірки АПУ аудиторської фірми та встановлення факту неналежного виконання професійних обов’язків.
Що робити далі?

По-перше, аудитори та аудиторські фірми, які були включені до Реєстру згідно зі старим Порядком №1271, мають право підтверджувати річну фінансову звітність професійних учасників ринку цінних паперів за 2012 рік відповідно до п. 3 Рішення 1519.
Тому абсолютно спокійно підтверджуємо звітність за 2012 рік згідно зі старими свідоцтвами.

По-друге, підтверджувати фінансову звітність професійних учасників ринку цінних паперів за І квартал 2013 року мають право лише аудиторські фірми, які включені до Реєстру згідно з новим Порядком №1519 та які отримали відповідне свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.
Для цього всім аудиторським фірмам, які бажають здійснювати аудит професійних учасників фондового ринку, необхідно буде відповідати наступним умовам:
наявність діючого свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів, виданого АПУ;
наявність у штаті мінімум трьох сертифікованих аудиторів;
наявність документального підтвердження проходження навчання аудиторів за відповідною програмою, затвердженою АПУ і погодженою з НКЦПФРУ (з 01.01.2014 р.);
наявність свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ.
Щодо проходження контролю якості, то серед вимог до аудиторських фірм, які можуть бути внесені до Реєстру, така умова відсутня (п. 1 р. 4 Порядку №1519).
Але для внесення до Реєс­тру аудиторська фірма повин­­на подати цей документ (пп. «е» п. 2 Порядку №1519). Наразі відсутня обмовка «за наявності», як це було у старому Порядку №1271. А підставами для прийняття НКЦПФРУ рішення про відмову у внесенні до Реєстру є:
невідповідність поданих документів вимогам Порядку;
недостовірність або непов­нота інформації в поданих документах;
подання документів не в повному обсязі.
Тому, як ви розумієте, дана вимога є обов’язковою.

Підбиваючи підсумки, можемо абсолютно впевнено сказати, що новим Порядком №1519 коло аудиторських фірм, які зможуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, буде сильно звужено завдяки посиленню вимог НКЦПФРУ щодо включення таких фірм до Реєстру.
І якщо на сьогодні, за даними НКЦПФРУ, станом на 25.12.2012 р. до Реєстру аудиторських фірм включена 761 аудиторська фірма, то за даними на сайті АПУ, станом на 01.01.2013 р. до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям обов’язкового аудиту, внесено тільки близько 140 (це ті аудиторські фірми, які мають мінімум трьох штатних працівників-сертифікованих аудиторів, успішно пройшли контроль якості та діяльність яких застрахована). Тобто на сьогоднішній день тільки 18% аудиторських фірм, що внесені до Реєстру згідно зі старим Порядком, мають можливість бути включеними до нового Реєстру.
І все ж таки, порівнюючи прийнятий Порядок із Проектом №679 від 15.05.2012 р., який обговорювався ще навесні 2012 року, можна зазначити, що НКЦПФРУ були виключені такі норми, як:
наявність у штаті аудиторської фірми мінімум п’ятьох сертифікованих аудиторів;
аудитори повинні мати трирічний досвід роботи за фахом;
обов’язкове підвищення кваліфікації аудиторів шляхом підготовки за типовою програмою, затвердженою НКЦПФРУ;
проходження атестації в порядку, визначе­ному НКЦПФРУ;
подання документів, які засвідчують знання МСФЗ та МСА кожного аудитора;
виключення з Реєстру у разі непроведення аудиторською фірмою аудиту емітентів та професійних учасників фондового ринку впродовж року.
Тому можна вважати, що прийнятий Порядок №1519 все ж таки більш лояльний для аудиторських фірм і залишає можливість проводити аудит професійних учасників фондового ринку хоч і не всім охочим, але 140 щасливчикам.

Сподіваємось, що дані законодавчі нововведення запроваджуються виключно з метою отримання більш прозорої та достовірної фінансової звітності учасників фондового ринку, а також задля підвищення якості аудиторських послуг відповідно до чинного законодавства України і вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання та супутніх послуг.


Add comment


Security code
Refresh

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%