Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

№9-10(56-57)(2016)

Мінфін презентував попередні зміни до Податкового кодексу

Міністерство фінансів України спільно з народними депутатами, представниками бізнесу та експертами розробило пакет змін щодо вдосконалення податкової системи. Робоча версія представлена громадськості для коментарів і пропозицій.
Основні положення:
• законодавчо закріплено поняття електронного кабінету платника податків;
• зі ст. 41 ПКУ виключено норму про те, що у складі контро­люючих органів (ДФСУ) діють підрозділи податкової міліції. Натомість ст. 19–2 ПКУ передбачено: до функцій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики в частині забезпечення формування і реалізації податкової та митної політики (Мінфіну), належить забезпечення виконання функцій і повноважень, покладених на підрозділи фінансової поліції;
• платники податків зобов’язані зберігати документи не менш як 1095 днів, а при здійсненні контрольованих операцій — не менш ніж 2555 днів з дня подання податкової звітності;
• консультації, крім узагальнюючих, ДФСУ надає усно, Мінфін — у письмовій або електронній формах;
• бази даних переносяться з ДФСУ в Мінфін;
• термін проведення камеральної перевірки обмежено 30 ка­лен­дарними днями після граничного строку подання податкової декларації;
• план-графік перевірок оприлюднюється на сайті Мінфіну;
• про проведення позапланової перевірки попереджатимуть не за 10, а за 15 робочих днів;
• з одного до двох робочих днів збільшено строк надання документів контролюючим органам великими платниками;
• з п’яти до семи робочих днів збільшено термін розгляду органами ДФСУ податкових апеляцій;
• запроваджено новий розмір штрафу: 50 % від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення терміну їх реєстрації в ЄРПН — від 180 до 365 календарних днів;
• сам термін реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН збільшується зі 180 до 365 днів;
• податок на прибуток залишається в нинішньому вигляді зі ставкою 18 %;
• для розрахунку амортизації вартість основних засобів та нематеріальних активів береться без урахування їхньої переоцінки (уцінки, дооцінки);
• запроваджується нова ставка ПДФО для осіб, які займаються індивідуальною діяльністю без реєстрації підприємцем, — 10 % мінімальної зарплати;
• відповідно, з’являється нова категорія платників — фізособи, які займаються індивідуальною діяльністю без реєстрації підприємцем із річним обсягом доходу до 250 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. (Якщо з 1 січня 2017 року мінімалка становитиме 1600 грн, то це 400 тис. грн). Аналог спрощенців, що перебувають на першій групі;
• збільшується граничний розмір добових за кожен день закордонного відрядження з 0,75 МЗП до €40;
• додано низку позицій щодо невключення до складу таких витрат підприємця: не пов’язаних із діяльністю самозайнятої особи; на придбання, самостійне виготовлення основних засобів; а також сум ПДВ тощо;
• реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ знову буде один замість нинішніх двох;
• ставки акцизного податку для алкогольної та тютюнової продукції залишаються без змін;
• зі складу об’єктів оподаткування податком на майно планується виключити господарські (присадибні) будівлі або так звані гаражі-склади-сараї;
• платниками зе­­мельного податку визначено не «землекористувачів», а «постійних землекористувачів»;
• мобілізовані працівники, як і ті, що перебувають у декретних відпустках, не враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником єдиного податку;
• перелік авто, які підпадають під оподаткування тран­с­портним по­дат­ком, розміщу­ється до 1 лютого податкового (звіт­ного) року на сайті Мінфіну.

Минфин решил, как оценить состоятельность возможного бенефициара инвестиционного проекта

Министерство финансов приказом от 14.07.2016 г. № 616 утвердило Порядок проведения оценки финансового состояния потенциального бенефициара инвестиционного проекта, реализация которого предусматривается на условиях финансовой самоокупаемости, а также определения вида обеспечения для обслуживания и погашения займа, предоставленного за счет средств международных финансовых организаций, обслуживание которого будет осуществляться за счет средств бенефициара.
Порядок устанавливает единые методические основы проведения министерством оценки финансового состояния бенефициара, а также определения вида и размера обеспечения для обслуживания и погашения займа, который планируется пре­доставить за счет средств международных финансовых организаций, а также кредитным учреждением для восстановления, действующим на основании полномочий от правительства Федеративной Республики Германия.
Оценка финансового состояния, финансовой самоокупаемости, определение вида обеспечения и его размера осуществляются при проведении экспертизы проектного предложения, предусмотренного п. 6 Порядка подготовки и реализации проектов.
Срок проведения оценки, определения вида обеспечения и его размера не может превышать срок, определенный Порядком подготовки и реализации проектов.
Результаты оценки используются для подготовки заключений о возможности предоставления бенефициару займа и опреде­ления размера обеспечения обязательств бенефициара.
Минфин осуществляет ежегод­ный мониторинг выполнения инвестиционного проекта и качества финансового состояния заемщика.
В случае предоставления средств на реализацию социальных проектов, финансируемых на безвозвратной основе, анализ финансового состояния бенефициара и оценка окупаемости проекта не осуществляются.

Изменения в декларации по налогу на прибыль

Минфин приказом от 08.07.2016 г. № 585 внес существенные изменения в действующую форму декларации по налогу на прибыль, в частности:
– в гр. 2 заглавной части декларации появилось поле для уточнения базового налогового периода — квартальный или годовой;
– в основной части декларации подкорректировали порядок расчета разового авансового взноса с налога на прибыль в размере 2/9 налога, начисленного за три квартала 2016 года (п. 38 подр. 4 р. ХХ НКУ);
– в новой редакции изложены приложения АВ и ЗП к декларации;
– претерпело изменений приложение РІ, в частности его содержание приведено в соответствие с пп. 140.4.1 НКУ. Так, строки 3.2.2 и 3.2.3 настоящего приложения дополнили корректировочными разницами, призванными уменьшить финрезультат до налогообложения на сумму начисленных доходов:
– от участия в капитале других плательщиков налога на прибыль предприятий, плательщиков единого налога четвертой группы;
– в виде дивидендов, подлежащих выплате от других налогоплательщиков, которые уплачивают авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов.
В приложении ПН появился ряд новых строк, а именно:
– строка 22 «Проценты, доход (дисконт) на государственные ценные бумаги или облигации местных займов, или долговые ценные бумаги, исполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, которые проданы (размещены) нерезидентами за пределами территории Украины через уполномоченных агентов нерезидентов в соответствии с пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 р. III НКУ»;
– строка 23 «Проценты за полученные государством или в бюджет Автономной Республики Крым или городские бюджеты ссуды (кредиты или внешние заимствования), которые отображаются в Государственном бюджете Украины или местных бюджетах, или смете Национального банка Украины, или за кредиты (займы), полученные субъектом ведения хозяйства и выполнение которых обеспечено государственными или местными гарантиями в со­ответствии с пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 р. III НКУ»;
– строка 24 «Доходы по операциям по размещению государственных деривативов и доходы, выплачиваемые по государственным деривативам, в соответствии с условия­ми сделок с государственным долгом по государственным внеш­ним заимствованиям и гарантированным государством долгом в соответствии с п. 37 подр. 4 р. XX НКУ».
Приказ вступил в силу с 19 августа 2016 года.

Резиденты могут оплачивать услуги без акта ценовой экспертизы

Национальный банк отменил требование о предоставлении акта ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитическог­о центра для осуществления резидентами оплаты импорта услуг. Соответствующие изменения утверждены постановлением от 18.08.2016 г. № 372 «О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины», которое вступило в силу 19 августа.
Ранее действовало требование, согласно которому резиденту для расчетов за услуги (а также работы, права интеллектуальной собственности), приобретенные у нерезидента, если общая стоимость этих услуг превышает €50 тыс., необходимо было получить акт ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ). Акт должен был засвидетельствовать соответствие контрактных цен на услуги конъюнктуре рынка.
В Нацбанке считают, что требование о необходимости получения акта ценовой экспертизы Госвнешинформа потеряло свою эффективность как действенный инструмент борьбы с оттоком капитала. Отмена такой нормы никоим образом не повлечет ослабление контроля над проведением внешнеэкономических операций по импорту услуг в условиях проведения Нацбанком последовательной политики по усилению финансового мониторинга с использованием индикаторов подозрительных финансовых операций.

Нюансы применения 120-дневного срока по экспортно-импортным операциям

Нацбанк в письме от 10.08.2016 г. № 22-0003/67025 разъяснил, как исчисляется срок расчетов по экспортным, импортным операциям и предоставляется информация налоговым органам о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений срока расчетов.
Начиная с даты вступления в силу постановления НБУ от 28.07.2016 г. № 361 (с 29.07.2016 г.) на случаи не завершения расчетов по экспортным, импортным операциям будут распространяться нормы того нормативно-правового акта, который отменяет или смягчает ответственность резидентов.
То есть банки за предыдущий отчетный месяц июль:
– предоставляют налоговым органам информацию в случаях, если в течение отчетного месяца было установлено превышение 120-дневного срока расчетов;
– не предоставляют налоговым органам соответствующую информацию в случаях, если в течение отчетного месяца было установлено превышение 90-дневного срока расчетов без превышения 120-дневного срока расчетов.

Набуття статусу неприбутковості адвокатськими об’єднаннями

Державна фіскальна служба України в листі від 19.07.2016 р. № 7565/Ф/99-99-15-02-02-14 надала роз’яснення щодо адвокатських об’єднань, у яких дохід або його частина розподіляється серед засновників (учасників), членів такого об’єднання, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб, які не можуть набувати статусу неприбуткової організації.
ДФСУ зауважує, що гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту відповідно до п. 1 ст. 30 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування витрат на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
При цьому адвокатське об’єднання повинне скористатися правом на статус неприбутковості, якщо отримані доходи (прибутки) використовуються на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутку) чи їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.
Щодо реєстрації неприбуткової організації платником ПДВ роз’яснено, що особа за своїм добровільним рішенням має право зареє­струватися як платник ПДВ шляхом подання до контролюючого органу реєстраційної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ.

ГФСУ рассказала о налогообложении прощенного банком кредита

Государственная фискальная служба Украины в письме от 01.08.2016 г. № 8077/Л/99-99-13-02-03-14 дала разъяснения, касающиеся налогообложения дохода в виде основной суммы долга (кредита) плательщика налога, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности.
Не считается дополнительным благом и не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход сумма, прощенная (аннулированная) кредитором по его самостоятельному решению до истечения срока исковой давности в размере разницы, рассчитанной этим кредитором в соответствии с п. 8 подр. 1 р. XX НКУ.
Согласно этой норме не включается в расчет налогооблагаемого дохода сумма, прощенная кредитором в размере разницы между основной суммой долга по финансовому кредиту в иностранной валюте, определенная по официальному курсу НБУ на дату изменения валюты обязательства по такому кредиту с иностранной валюты в гривну, и суммой такого долга, опреде­ленной по официальному курсу НБУ по состоянию на 1 января 2014 года, а также сумма процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени) по таким кредитам, прощеным кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой его банкротства, до истечения срока исковой давности. Норма применяется к финансовым кредитам в иностранной валюте, не погашенным до 1 января 2014 года. Действие распространяется на операции по прощению кредитором должнику задол­женности по финансовому кредиту в иностранной валюте, которые проводились начиная с 1 января 2015 года.
Следовательно, с целью налогообложения доходы, полученные налогоплательщиком в виде основной суммы долга (кредита), прощенной (аннулированной) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, и суммы, прощенной (аннулированной) кредитором в размере разницы, рассчитанной в соответствии с п. 8 подр. 1 р. XX НКУ, следует рассматривать отдельно.
Учитывая изложенное, в случае если банк в 2015 году аннулировал основную сумму долга (кредита), а не сумму в размере разницы, которая рассчитывается в соответствии с п. 8 подр. 1 р. XX НКУ, то в целях налогообложения сумма такого аннулированного долга считается дополнительным благом и включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход с учетом норм пп. «д» п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 НКУ.

Какие соцстандарты ждут украинцев в 2017 году

Минфин в письме от 28.07.2016 г. № 31-04110-09-9/21934 сообщил, что на 2017 год запланирован следующий размер минимальной зарплаты:
с 1 января 2017 года — 1600 грн;
с 1 мая — 1684 грн;
с 1 декабря — 1762 грн.
В 2017 году прожиточный минимум в среднем на одного человека составит:
с 1 января — 1544 грн, с 1 мая — 1624 грн, с 1 декабря — 1700 грн;
для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 1355 грн, с 1 мая — 1426 грн, с 1 декабря — 1492 грн;
для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января — 1689  грн, с 1 мая — 1777 грн, с 1 декабря — 1860 грн;
для трудоспособных лиц: с 1 января — 1600 грн, с 1 мая — 1684 грн, с 1 декабря — 1762 грн;
для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января — 1247 грн, с 1 мая — 1312 грн, с 1 декабря — 1373 грн.
Кроме того, размер должностных окладов работников первого тарифного разряда ЕТС с 1 января составит 1335 грн, с 1 мая — 1419 грн, с 1 декабря — 1497 грн.

Минфин планирует внести изменения в процедуру админобжалования для налогоплательщиков

На сайте ведомства обнародован проект приказа «Об утверждении изменений в Порядок оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и их рассмотрения контролирующими органами».
Документ предлагает утвердить образец оформления ходатайства налогоплательщика, по которому может осуществляться открытое рассмотрение жалобы.
Также предлагается закрепить право за лицом, которое подало жалобу на решение контролирующего органа:
пользоваться правовой помощью адвоката;
знакомиться с материалами проверки и админобжалования в электронной и письменной форме, делать с них копии, выписки с помощью технических средств;
осуществлять техническую фиксацию заседания с помощью фото-, киносъемки, видео-, звукозаписи.
Кроме того, лицам будет предоставляться право заявлять ходатайства, касающиеся предмета рассмотрения жалобы, в том числе:
об участии и предоставлении объяснений в ходе рассмотрения материалов жалобы лиц, которые проводили проверку, принимали решения (совершали действия) или принимали участие в принятии обжалуемого решения;
о присутствии СМИ во время открытого рассмотрения жалобы с участием налогоплательщика.
Документ определяет, что мотивированным является решение, которое отвечает всем следующим признакам:
указаны конкретные ссылки на нормы НКУ и дру­гие нор­мативно-правовые акты, на которых оно основывается, с учетом материалов жалобы;
высказана позиция контролирующего органа по существу всех важных требований или возражений налогоплательщика.
Контролирующий орган, который принял оспариваемое решение, обязан направить в контролирующий орган, который рас­сматривает жалобу, в электронной и/или письменной форме все документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие правомерность принятого решения.
Решение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления от налогоплательщика.

Минфин предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Минфин вынес на публичное обсуждение проект постановления об увеличении размера минимальных цен на алкогольные напитки.
Соответствующие изменения предлагается внести в приложение к постановлению Кабинета Министров от 30.10.2008 г. № 957.
В Минфине считают, что действующие минимальные цены не соответствуют реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков (за время, прошедшее после их введения, выросла как цена спирта, так и размер акцизного налога). Кроме того, действующий уровень минимальных цен перестал выполнять свою роль «предохранителя» против продажи контрафакта, что негативно влияет на здоровье населения.
Поэтому Минфин предлагает привести размер минимальных цен на алкоголь в соответствие с реалиями рынка.
Новый размер минимальных цен фактически предлагается на среднем уровне, который сегодня сложился на рынке легальных производителей, предприятиях оптовой и розничной торговли.

Еще один проект закона относительно табакокурения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4030а-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования торговли табачными изделиями и введения специализированных мест торговли табачными изделиями)». Он должен усовершенствовать положение законов в сфере государственного регулирования торговли табачными изделиями и ограничить влияние выкладки табачных изделий в местах их продажи на детей и лиц, которые не курят.
В частности, предложено установить, что в местах торговли (кроме специализированных мест торговли и магазинов беспошлинной торговли) запрещается размещение табачных изделий, а также макеты табачных изделий таким образом, чтобы они были видимы вне места торговли или потребителям внутри места торговли.
Специализированное место торговли должно быть размещено в отдельном здании, сооружении, их уединенной части или помещении (части помещения), которые имеют отдельный вход и выход на улицу или в торговый зал. Кроме того, в месте торговли должно быть размещено текстовое предупреждение: «Специализированное место торговли, в котором продаются табачные изделия. Вход лицам до 18 лет запрещен».
Предлагается ограничить перечень товаров, которые разрешено продавать в специализированных местах торговли, а именно исключить любые товары, относящиеся к стандартному пищевому рациону (молоко, мясные или рыбные изделия, хлеб, консервы, овощи, фрукты и т.д.).
Стоимость лицензии на торговлю табачными изделиями в специализированных местах торговли предложено установить в три раза дороже обычной.
Штрафы за курение в общественных местах также увеличатся. Их размер будет составлять от 255 до 680 грн (сейчас размер штрафов — от 51 до 340 грн).

В парламент внесли законопроект об отмене сбора с обмена валют

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4741 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно содействия детенизации валютообменных операций», которым предложено отменить пенсионный сбор с покупки валюты. Напомним, сейчас размер сбора составляет 2 %.
Соответствующие изменения должны быть внесены в БКУ, Закон о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование и Закон о РРО. Фактически с 2015 года пенсионный сбор при покупке иностранной валюты уплачивают только физические лица при приобретении ее за наличные. Если иностранная валюта приобретается в безналичной форме или осуществляется продажа валюты, пенсионный сбор не уплачивается.
С 2015 года юридические лица не уплачивают пенсионный сбор по всем операциям приобретения и продажи валюты как в наличной, так и безналичной формах.
Таким образом, в стране была создана система двойного или множественного рынка для широкого круга внешнеторговых сделок (категория 1 практики множества курсов).
Следовательно, принятие документа должно способствовать детенизации валютообменных операций, оптимизации валютного регулирования и валютно-курсовой политики для обеспечения валютной стабильности.

Минфин предлагает украинцам присоединиться к усовершенствованию сервиса налоговых разъяснений

Минфин в конце июля запустил проект по усовершенствованию сервиса налоговых разъяснений. Чтобы сделать его более эффективным, ведомство предлагает общественности, бизнесу, экспертам и всем желающим приобщиться к открытой дискуссии и подать свои предложения:
• относительно формы налоговых разъяснений и процедуры их подготовки:
– как улучшить действующие налоговые разъяснения;
– как удобнее структурировать и оформлять налоговые консультации;
– каким образом можно оценивать эффективность существующих и новых налоговых разъяснений;
• относительно вопросов, на которые пока отсутствуют налоговые разъяснения, или которые требуют усовершенствования:
– проблемные вопросы со ссылкой на соответствующие нормы в налоговом законодательстве;
– комментарии относительно круга плательщиков, деятельность которых затрагивает каждый такой вопрос, а также какие проблемы возникают из-за отсутствия разъяснения;
– как решить вопрос в налоговом разъяснении;
– случаи, когда действующие консультации не выполнялись контролирующими органами.

В Комитете ВР начали работу над проектом о службе занятости

С 16 августа при Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения начала свою работу Рабочая группа по наработке законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Государственной службы занятости.
В состав группы вошли представители министерств социальной политики, финансов, экономического развития и торговли, юстиции, а также всеукраинских объединений профсоюзов и организаций работодателей.
Рабочая группа создана на основании решения комитета от 13.07.2016 г., принятого по результатам проведенных слушаний на тему: «Цель и пути реформирования Государственной службы занятости».

В Украине будет работать новая международная платежная система

Национальный банк Украины внес в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры международную платежную систему Sigue Money Transfer, которая осуществляет транзакции денежных переводов между физлицами в долларах США и евро.
Участниками международной платежной системы Sigue Money Transfer могут быть банки, небанковские финансовые учреждения и почтовые организации, которые в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, имеют право на осуществление перевода средств. На сегодняшний день в Украине такими участниками являются ПАО КБ «Приватбанк», АО «Ощадбанк» и ПАО «ЮНЕКС БАНК».
Нацбанк зарегистрировал договоры этих участников до вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов».


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%