Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Інші необоротні активи

Костянтин Молибога
практикуючий аудитор

№3(14)(2013)

На підприємстві, як правило, багато активів. Це і основні засоби, і малоцінні необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи. А як враховувати ті активи, які не підпадають під їх звичайну класифікацію? Надамо основоположні терміни, які використовуються при класифікації активів та інших необоротних активів

Визначення термінів

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або не більше 12 місяців з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Вклад (депозит) - це кошти в грошовій готівковій або безготівковій формі, розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Процентна ставка за депозит - розмір відсотка, визначеного банком і вкладником за депозитними операціями на підставі взаємної угоди.

Відсотки - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум заборгованості підприємству.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Об'єкт обліку та план рахунків

Об'єктом обліку є необоротні активи, які не знайшли свого відображення в обліку необоротних активів.

Прикладом інших необоротних активів можуть бути:

- банківські депозити, за якими укладено договір на термін, що перевищує 12 місяців;

- грошові кошти в банках, за неможливості їх використання протягом 12 місяців;

- інвестиції орендодавця у фінансову оренду;

- облік векселів, виданих під забезпечення довгострокових фінансових зобов'язань;

- довгострокова дебіторська заборгованість за виданими позиками працівникам підприємства;

- довгострокова дебіторська заборгованість за відвантажені товари, роботи, послуги;

- довгострокові здійснені аванси за придбання товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей.

Відповідно до Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. за № 893/4186, із змінами і доповненнями (далі - Інструкція №291), рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» призначений для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом 12 місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, що не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» має такі субрахунки:

• 181 «Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду»;

• 182 «Довгострокові векселі одержані»;

• 183 «Інша дебіторська заборгованість»;

• 184 «Інші необоротні активи».

За дебетом рахунка 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» відображаються виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом - погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.

На субрахунку 181 «Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду» відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».

На субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість» призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», зокрема для розрахунків з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

На субрахунку 184 «Інші необоротні активи» ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом 12 місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших необоротних активів.

Вищевказаною Інструкцією №291 передбачено рахунки, з якими кореспондує рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з іншими необоротними активами

Розміщення коштів підприємств у банку в якості депозиту (вкладу) оформлюється депозитним договором. Оскільки очікуваний термін використання інших необоротних активів більше ніж 12 місяців, то обов'язковою умовою депозитного договору є строк його дії, що перевищує 12 місяців.

Аналітичний облік інших необоротних активів ведеться за кожним видом іншого необоротного активу. Зазначимо, що відповідно до Інструкції №291 на рахунку 18 «Інші необоротні активи» також враховується довгострокова дебіторська заборгованість.

За дебетом з кредитом рахунків:

За кредитом з дебетом рахунків:

10

«Основні засоби»

10

«Основні засоби»

11

«Інші необоротні матеріальні активи» 

11

«Інші необоротні матеріальні активи 

12

«Нематеріальні активи»

12

«Нематеріальні активи»

31

«Рахунки в банках»

14

«Довгострокові фінансові інвестиції»

   

28

«Товари»

33

«Інші гроші»

30

«Каса»

35

«Поточні фінансові інвестиції»

31

«Рахунки в банках»

37

«Розрахунки з іншими дебіторами» 

33

«Інші гроші»

69

«Доходи майбутніх періодів»

35

«Поточні фінансові інвестиції»

70

«Доходи від реалізації»

37

«Розрахунки з різними дебіторами»

73

«Інші фінансові доходи»

85

«Інші витрати» 

74

«Інші доходи»

97

«Інші витрати»

   

99

«Надзвичайні витрати»

Кореспонденція рахунків з обліку розміщення довгострокових банківських депозитів

Найменування операції

Д-т

К-т

Первинний документ

Перерахування грошових коштів на банківський депозит

180

311

Платіжне доручення, депозитний договір

Нарахування відсотків за банківським депозитом, що підлягають отриманню

373

732

Депозитний сертифікат, депозитний договір

Отримано відсотки за депозитом

311

373

Банківська виписка, депозитний договір

Переклад суми довгострокового депозиту до складу оборотних активів (на інші рахунки в банку)

313

180

Бухгалтерська довідка

Повернення основної суми депозиту після закінчення терміну дії договору

311

313

Банківська виписка

Облік господарських операцій з довгостроковою дебіторською заборгованістю

При відображенні дебіторської заборгованості за довгостроковими позиками необхідно враховувати термін виникнення і термін погашення такої позики. Частина довгострокової позики, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, повинна бути переведена на ту ж дату до складу поточної дебіторської заборгованості. Такий переклад здійснюється на підставі бухгалтерської довідки щоквартально перед складанням квартальної фінансової звітності.

Вимоги до обліку довгострокової дебіторської заборгованості за поворотною фінансовою допомогою аналогічні вимогам з обліку дебіторської заборгованості за довгостроковими позиками.

Операції з видачі позик, фінансової допомоги на поворотній основі та одержання за ними основної суми боргу (при поверненні), а також переклад довгострокової заборгованості до складу поточної дебіторської заборгованості не включаються до складу податкових витрат і доходів. Згідно з пп. 196.1.5 Податкового Кодексу України, операції з надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами ), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручництв особою, що надала такі кредити, гарантії або поручництва, не є об'єктом оподаткування.

Вимоги до обліку довгострокової дебіторської заборгованості за розрахунки з покупцями і замовниками, а також з постачальниками товарів (робіт, послуг) за здійсненими авансами аналогічні вимогам з обліку вищевказаної дебіторської заборгованості.

Деякі фінансові працівники вважають, що на цьому рахунку не можна враховувати довгострокову дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги, і фактично цей різновид довгострокової дебіторської заборгованості не входить до складу «Інших матеріальних активів». Однак дозволимо не погодитися з такою думкою. Вважаємо, що на даному рахунку слід враховувати довгострокову дебіторську заборгованість, яка виникла за відвантажені товари, роботи і послуги, а також за здійснені довгострокові аванси з придбання товарів, робіт, послуг, матеріальних цінностей та інших операцій. Не важлива природа виникнення довгострокової дебіторської заборгованості, важливо лише те, що термін її погашення потенційно більше 12 місяців.

Відповідно до Інструкції №291, рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» призначений для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Дійсно, до 01.01.2007 цей бухгалтерський рахунок не був передбачений для ведення обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Як такий, субрахунок 183 «Довгострокова дебіторська заборгованість» не існував. Однак 11.12.2006 р. наказом Міністерства фінансів України №1176 найменування даного рахунку було замінено іншим, і субрахунки бухгалтерського рахунку 18 були доповнені субрахунком 183.

На даний час дебіторська заборгованість, що має ознаки довгострокової, підлягає обліку на вищевказаному субрахунку.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%