Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№9(68)(2017)

Критерії блокування реєстрації податкових накладних зазнали змін

Мінфін наказом від 21.07.2017 р. № 654 (далі – Наказ № 654), який зареєстровано в Мін’юсті 07.08.2017 р., вніс зміни до наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. № 567.
Зокрема, у новій редакції викладено один з критеріїв, прописаний у пп. 1 п. 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН:
«обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою), та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)».
Тобто різниця визнаватиметься інакше. Якщо нині, відповідно до пп. 1 п. 6 Наказу № 567, вона визнається як різниця між обсягом постачання й обсягом придбання, то згідно зі змінами ці складові поміняють місцями.
З моменту набрання чинності Наказом № 654 критерій щодо обсягу постачання охоплюватиме обсяг постачання не лише ПН, а й РК до них.
Також у розрахунку різниці не враховуватимуться обсяги придбаних товарів за звільненими від ПДВ операціями.
Окрім того, внесено зміни до абз. 1 п. 2 Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (далі – Перелік). Нині ним встановлено, що письмові пояснення та копії документів, зазначені в Переліку, платник податку може подати до ДФС в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС. Згідно зі змінами, подати такі документи можна буде лише в електронному вигляді.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Вводится единый счет для уплаты налогов

Законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого социального взноса для плательщиков одоб-рен Правительством. Единый счет вводится во исполнение Закона № 1797 об улучшении инвестиционного климата в Украине.
Налогоплательщику предоставляется право по собственному желанию открыть единый счет в Казначействе, который можно использовать для уплаты налогов и сборов, единого социального взноса. Плательщик будет иметь возможность уплатить НДФЛ, налог на прибыль предприятий, рентную плату, экологический налог, прочие налоги и сборы, определенные нормами Налогового кодекса, и единый социальный взнос.
Исключение составят НДС и акцизный налог с реализации горючего. Для данных двух налогов в соответствии с Налоговым кодексом функционируют системы электронного администрирования.
Единый счет открывается через электронный кабинет.
Проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» утвержден на заседании Кабмина 9 августа. Законопроект будет направлен в Верховную Раду, которая и примет решение касательно изменений.

Повышены минимальные цены на алкоголь

Правительство одобрило очередное повышение оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.
В частности, цены на водку и ликеро-водочные изделия повышены на 14,0–19,41 %, на виски, ром и джин – на 4,5–6,6 %, на коньяк (бренди) – на 12,3–29,1 %, на вина с добавлением спирта, игристые и вермуты – на 7,1–13,3 %.
Кроме того, перечень алкогольных напитков, на которые устанавливаются минимальные цены, дополнен новой товарной позицией «сидр и перри».
Так, средняя расчетная розничная цена водки с НДС, исходя из новых ставок налога, составит по расчетам 79,55 грн за 0,5 л.
Минимальные цены на вино рекомендуется разграничить, учитывая существенную разницу в ставках акцизного налога. Так, цену на сухое вино предложено утвердить на уровне 37 грн, крепленое – 45 грн.
Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957» утвержден на заседании Кабмина 9 августа.

Продлена еще на год спецставка вывозной пошлины на металлолом

С 4 августа 2017 года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменения в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке» от 13.07.2017 г. № 2142-VIII (далее – Закон № 2142).
Данный закон предусматривает продление переходного периода для применения ставки вывозной (экспортной) пошлины на товары, указанные в п. 1 Закона Украины «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов» от 24.10.2002 г. № 216-IV, 30 евро за 1 тонну. Применение этой ставки вывозной пошлины продлено до 15.09.2018 г. (два календарных года со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке» от 12.07.2016 г. № 1455-VIII).

Как представлять отчетность юрлицам, которые с 1 июля исключены из Реестра неприбыльщиков

ГФС в письме от 10.08.2017 г. № 21192/7/99-99-12-02-04-17 предоставила разъяснение относительно порядка представления отчетности юридическими лицами, с 01.07.2017 г. исключенными из Реестра неприбыльных учреждений и организаций (далее – Реестр) во исполнение п. 35 подраздела 4 р. ХХ НКУ.
Так, организации, с 01.07.2017 г. утратившие признак неприбыльности, стали плательщиками налога на прибыль предприятий. В течение 2017 года указанные организации имеют два «статуса»: не является плательщиком налога на прибыль (до 01.07.2017 г.) и является плательщиком налога на прибыль (с 01.07.2017 г.) и, соответственно, должны представить отчетность за два таких периода.
Учитывая изложенное, порядок представления отчетности неприбыльными организациями – юридическими лицами, которые с 01.07.2017 г. исключены из Реестра и которые с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. являются плательщиками налога на прибыль, следующий:
за период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. неприбыльная организация подает в контролирующий орган Отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации (далее – Отчет) за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году (который для таких организаций равен периоду с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.), и финансовую отчетность за первое полугодие 2017 года – в течение 60 к.дн., следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, то есть с предельным сроком представления Отчета 01.03.2018 г.;
за период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. такая организация должна подать в контролирующий орган налоговую декларацию по налогу на прибыль (далее – Декларация) за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году с показателями деятельности, исчисленными за период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г., и финансовую отчетность за 2017 год – в течение 60 к.дн., следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, то есть с предельным сроком представления Декларации 01.03.2018 г.
В случае включения в период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. в Реестр организаций, исключенных контролирующим органом из Реестра с 01.07.2017 г., порядок представления налоговой отчетности по налогу на прибыль неприбыльными организациями – юридическими лицами следующий:
за период пребывания на общей системе налогообложения данная организация должна подать в контролирующий орган Декларацию за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году, с показателями деятельности, исчисленными за период пребывания на общей системе налогообложения, и финансовую отчетность за 2017 год – в течение 60 к.дн., следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, то есть с предельным сроком представления Декларации 01.03.2018 г.;
за период пребывания в Реестре такая организация должна подать в контролирующий орган Отчет за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году, с показателями деятельности, исчисленными за период пребывания в Реестре, и финансовую отчетность за 2017 год – в течение 60 к.дн., следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, то есть с предельным сроком представления Отчета 01.03.2018 г.

Налогоплательщик не должен осуществлять налоговый мониторинг своего контрагента

Предприятие не может нести ответственность за невыполнение его контрагентами своих налоговых обязательств, ведь понятие «добросовестный плательщик», которое употребляется в сфере налоговых правоотношений, не предусматривает возникновения у плательщика дополнительной обязанности по контролю за соблюдением его поставщиками правил налогообложения. Сам плательщик не наделен полномочиями налогового контроля для выполнения функций, возложенных на налоговые органы, а потому не может владеть информацией касательно выполнения контрагентом налоговых обязательств.
Таким образом, при неустановлении налоговым органом наличия замкнутой схемы движения денежных средств, которая могла бы свидетельствовать о согласованности действий истца и его поставщика для получения обществом незаконной налоговой выгоды, последнее не может подвергаться негативным последствиям в результате действий других лиц, находящихся за пределами его влияния.
Соответствующие положения приводит ВАСУ в постановлении от 12.07.2017 г. № К/800/51285/14.

Минфин об осуществлении расходов на предоставление льгот при условии ограничения объема бюджетных средств

В условиях реформы межбюджетных отношений и углубления процесса децентрализации власти с 1 января 2017 года расходы на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот и компенсация за льготный проезд отдельных категорий граждан включены в расходы местных бюджетов.
Однако, как часто прописывают, нормы и положения отдельных законов Украины применяются в порядке и размерах, установленных Правительством, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов.
Это, в частности, касается социальных норм и нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, относительно оплаты которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии, размеров пособий, компенсаций и пр.
В свою очередь, данные программы относятся к государственным программам социальной защиты населения и являются государственной гарантией. Таким образом, получателю не могут отказать в их предоставлении, если он имеет на них право. В этом случае проводится возмещение расходов за фактически потребленные услуги (начисленные социальные выплаты) в пределах установленных норм (размеров).
Учитывая это, согласно ч. 6 ст. 48 БКУ, бюджетные обязательства относительно выплаты субсидий, помощи, льгот по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (в части абонентной платы за пользование квартирным телефоном), компенсаций гражданам из бюджета, на что, руководствуясь законами Украины, имеют право соответствующие категории граждан, учитываются Казначейством Украины независимо от определенных на данные цели бюджетных назначений.
В связи с этим финансирование расходов на предоставление льгот отдельным категориям граждан осуществляется в пределах установленных социальных норм (нормативов) независимо от объемов средств, предусмотренных в государственном или местных бюджетах на соответствующий год (письмо Минфина от 06.06.2017 г. № 09010-20-10/16034).

Как облагать доходы нерезидента, если справка о резидентстве получена после выплаты дохода

Основанием для освобождения (уменьшения) от налогообложения доходов с источником их происхождения из Украины при выплате дохода нерезиденту в отчетном налоговом периоде является наличие на момент такой выплаты справки, которая подтверждает, что в соответствующем отчетном периоде нерезидент является резидентом страны, с которой заключен международный договор Украины. При отсутствии на момент выплаты данной справки доходы нерезидента облагаются налогом согласно законодательству Украины.
Если налог удержан в соответствии с законодательством Украины, но нерезидент имеет право на налогообложение доходов по ставкам, установленным международным договором, и предоставил за соответствующий отчетный период справку после выплаты ему доходов, то может быть применена процедура возмещения (возврата) уплаченного налога путем возврата разницы между удержанной суммой налога и суммой, подлежащей уплате согласно условиям международного договора.
При наличии у налогоплательщика справки с информацией за предыдущий отчетный налоговый период (год) налогоплательщик может воспользоваться условиями международного договора при выплате дохода нерезиденту в отчетном (налоговом) периоде на основании данной справки с последующим получением от такого нерезидента справки за соответствующий отчетный период по окончании отчетного (налогового) года.
Соответствующие разъяснения предоставляет ГФС в подкатегории 102.18 модуля «База налоговых знаний».

Депутаты предлагают ужесточить правила беспошлинного ввоза товаров

Депутаты внесли на рассмотрение в Верховную Раду проект закона № 6755 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно мер по детенизации налогообложения ввоза товаров в отдельных случаях».
Данный законопроект ужесточит правила беспошлинной торговли. Говоря более конкретно, инициаторы предлагают сделать так, чтобы не оплачивать таможенные платежи (10 % пошлины и 20 % НДС) можно было только для посылок на сумму до €150, но ввезенных не в течение дня, как сейчас, а в течение месяца. Другими словами, в случае принятия этих изменений мы получим правило «€150 в месяц» вместо нынешнего «€150 в день».
В пояснительной записке законопроекта говорится, что целью инициативы является детенизация импорта товаров как составная часть детенизации экономики Украины в целом. Депутаты подчеркивают необходимость устранения лазейки, которую активно используют «серые импортеры» и которая позволяет ввозить товар на сумму €4500 (€150 х 30 к.дн.) без уплаты каких-либо налогов и сборов.
Отдельно внимания заслуживает приведенная «реформаторами» аргументация. В частности, они отмечают: средняя зарплата в Украине на сегодняшний день колеблется в пределах €150-300 в месяц в зависимости от региона. Из этого они делают вывод, что «…подавляющее большинство граждан объективно не может позволить себе ввоз товаров из-за границы для личных нужд на сумму, большую, чем €150 в течение календарного месяца». Именно поэтому они считают правильным и целесообразным принятие данных изменений.
Также они ставят в пример опыт других стран, где порог беспошлинной торговли установлен на гораздо более низком уровне.
Также депутаты предлагают ограничить ввоз товаров в ручной клади и сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей на сумму не более €500 (ранее до €1000) первый раз в течение месяца, и на сумму до €300 – второй раз в течение месяца.
Кроме этого, в законопроекте предлагается:
ввести упрощенную форму декларирования товаров, которые не являются объектом налогообложения, с целью идентификации получателей и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;
ввести возможности проведения сверки лицом, осуществляющим декларирование товаров, сведений о получателе и проверки соблюдения предельной суммы ввоза без уплаты таможенных платежей;
ввести налогообложение пошлиной по ставке 10 % и налогом на добавленную стоимость по ставке 20 % при ввозе товаров гражданами третий и каждый последующий раз в течение календарного месяца независимо от стоимости товаров и их веса (то есть для перемещений товаров, имеющих признаки систематичности);
ограничить признание новых товаров личными вещами при их ввозе (пересылке).

Порядки учета плательщиков налогов, сборов и ЕСВ обновят

Законодательными изменениями, заработавшими с 01.01.2017 г., предусматривается, что ГНИ осуществляют, прежде всего, сервисное обслуживание плательщиков. В то же время Главные управления ГФС в областях, г. Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГФС (далее – ГУ ГФС) выполняют процедуры учета плательщиков.
В связи с этим ГФС разработаны проекты приказов:
«Об утверждении Изменений в Порядок учета плательщиков налогов и сборов»;
«Об утверждении Изменений в Порядок учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Проектами предусматривается:
Уточнить полномочия территориальных органов ГФС в областях, г. Киеве, Центральном офисе крупных налогоплательщиков ГФС и ГНИ в части реализации процедур учета плательщиков.
ГНИ будут осуществлять те процедуры учета налогоплательщиков, которые не предусматривают одновременное выполнение или завершение которых возможно без выполнения других процедур либо функций, относящихся к полномочиям ГУ ГФС.
Установить, что в случае включения обособленных подразделений иностранных компаний, организаций в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) такие подразделения ставятся на учет в контролирующих органах на основании сведений из ЕГР. В иных случаях постановка на учет по основному месту учета обособленных подразделений иностранных компаний, организаций осуществляется после надлежащей аккредитации (регистрации, легализации) данного подразделения на территории Украины согласно закону.
Определить особенности заполнения уведомления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность, по форме № 20-ОПП в случае предоставления информации об обособленных подразделениях юридического лица с местонахождением за пределами Украины.
Исключить положение относительно назначения и проведения проверок, урегулирования налоговых обязательств или налоговых обязательств и особенностей учета в контролирующих органах крупных налогоплательщиков.
Уточнить полномочия ГУ ГФС, ГНИ в части реализации процедур учета плательщиков ЕСВ.

Нацбанк презентовал концепцию законопроекта «О валюте»

НБУ начинает публичное обсуждение законодательных изменений, необходимых для перехода к новой, более либеральной модели валютного регулирования. Еще 01.12.2016 г. Нацбанк презентовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также дорожную карту по ее внедрению.
Как отмечает Нацбанк, новая модель валютного регулирования предусматривает:
свободу проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено»;
гривна будет сохранять функцию денег, оставаясь единственным законным средством для расчетов за товары и услуги, однако предложенная концепция валютного регулирования предусматривает специальное использование иностранной валюты для осуществления иностранных инвестиций и связанных с ними операций, предоставления банковских услуг и т.п.;
рыночные инструменты должны превалировать над административными (антикризисны-
ми) – соблюдение валютного законодательства в целом возлагается на валютный контроль;
при свободном движении капитала процедуры должны носить не разрешительный характер, как это происходит сейчас, а уведомительный – для целей статистики (расчета платежного баланса и т.д.). Например, предложено отменить индивидуальные лицензии для физических лиц, субъектам внешнеэкономической деятельности – отменить предельные сроки закрытия контрактов и возможность декларировать ожидаемые сроки без каких-либо наказаний в случае их несоблюдения, поскольку данная информация необходима лишь для сбора статистических данных;
валютные ограничения должны внедряться только с целью преодоления или предотвращения кризиса и на краткий срок. Нацбанк может их внедрять при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и/или финансовой системы страны, давления на платежный баланс Украины, которое может грозить достижению целей денежно-кредитной политики. Наличие оснований для внедрения таких мер защиты должен подтверждать Совет по финансовой стабильности. А действовать валютные ограничения должны только в течение строго ограниченного срока – не более 6 месяцев;
либерализация временных ограничений, введенных в 2014–2015 гг., которые действуют и сегодня, должна происходить постепенно и при наличии благоприятных макрофинансовых предпосылок, а также при условии введения эффективного налогового регулирования.
В частности, Нацбанком были предложены законодательные изменения для внедрения новой модели валютного регулирования в виде Закона Украины «О валюте».

При Кабмине создана специальная рабочая группа по защите предпринимателей от нарушений со стороны правоохранителей

Кабмин создал межведомственную рабочую группу по рассмотрению проблемных вопросов нарушения правоохранительными органами прав субъектов хозяйствования.
Положение о межведомственной рабочей группе по рассмотрению проблемных вопросов о нарушении правоохранительными органами прав субъектов хозяйствования утверждено постановлением Кабмина от 09.08.2017 г. № 578.
Главными задачами рабочей группы являются:
содействие координации действий органов исполнительной власти по подготовке предложений, путей и способов решения вопросов об установлении границ пропорциональности действий правоохранителей во время проведения следственных действий и их ответственности за неправомерную деятельность;
содействие координации действий органов исполнительной власти по подготовке предложений по введению обязательной видеозаписи проведения следственных действий;
содействие координации действий органов исполнительной власти по подготовке предложений по определению четких сроков досудебного расследования и других процессуальных сроков по уголовным производствам;
содействие координации действий органов исполнительной власти по подготовке предложений по введению специальной процедуры изъятия цифровых данных во избежание приостановления деятельности субъектов хозяйствования;
подготовка проектов нормативно-правовых актов по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в целях недопущения нарушений прав субъектов хозяйствования правоохранительными органами во время досудебного расследования.
Возглавил рабочую группу заместитель министра юстиции.
Формой работы такой группы будут заседания, а ее предложения и рекомендации будут реализовываться путем принятия решений Кабмином.

Внесены изменения в Инструкцию о безналичных расчетах

НБУ внес изменения в нормативно-правовые акты по вопросам безналичных расчетов в Украине и межбанковского перевода средств в Украине в национальной валюте. Они утверждены постановлением Правления НБУ от 27.07.2017 г. № 71.
В частности, корректировок претерпели:
Инструкция о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденная постановлением Правления НБУ от 21.01.2004 г. № 22, в части принятия и выполнения банками инкассового поручения (распоряжения) на взыскание налогового долга, оформленного контролирующим органом на основании решения руководителя контролирующего органа (его заместителя либо уполномоченного лица);
Инструкция о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте, утвержденная постановлением Правления НБУ от 16.08.2006 г. № 320, в части упорядочения нового способа заключения договоров НБУ с клиентами для осуществления межбанковского перевода средств через систему электронных платежей НБУ, а именно заключения с банками и их филиалами Единого договора банковского обслуживания и предоставления других услуг регулятором.
Изменения вступили в силу с 03.08.2017 г.

НБУ определит статус Bitcoin до конца августа

НБУ начал диалог с Минфином, ГФС, Госфинмониторингом, НКЦБФР, а также Нацкомфинуслуг для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin в Украине, а также его регулирования.
В настоящее время правовой статус Bitcoin в Украине не определен – поясняет замглавы НБУ Олег Чурий. Данный процес усложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулированию сделок с ним в мире.
Bitcoin классифицируют по-разному – как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. НБУ пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений.
Операции с Bitcoin официально разрешены во многих странах. Обычно эта «цифровая валюта» рассматривается как товар или инвестиционный актив, который для целей налогообложения подчинен соответствующему законодательству. В некоторых государствах Bitcoin уже признали расчетной денежной единицей.

Правильность пенсионных отчислений будут проверять раз в два года

Периодичность проверок изменена Законом № 1726-VIII «О внесении изменений в Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» относительно либерализации системы государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».
Во исполнение Закона Кабмин установил: плановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования с высокой степенью риска требований законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования будут проводиться органами Пенсионного фонда Украины не чаще одного раза в два года.
Изменения в п. 7 приложения к постановлению Кабинета Министров «Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) органами Пенсионного фонда Украины» от 29.07.2015 г.
№ 528 внесены постановлением Кабмина от 9 августа.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%