Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Доходи майбутніх періодів

Костянтин Молибога
практикуючий аудитор

№2(13)(2013)

У минулому номері журналу ми розглядали поняття та застосування витрат майбутніх періодів. Логічно, що якщо існують витрати майбутніх періодів, то повинні бути і доходи майбутніх періодів. Що таке доходи, ми чудово знаємо. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» визначені наступні критерії визначення доходу: «Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена».

Згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності 18 «Дохід» (IAS 18), доходами майбутніх періодів (відкладеними доходами) є доходи, обумовлені фактами господарської діяльності та подіями поточного звітного періоду, але визнані в звіті «Про прибутки та збитки» майбутніх звітних періодів.

Законом України «Про бухгалтерський облік і звітність» №996 від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) визначено наступний принцип:

- Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати приходу або оплати грошових коштів.

Наведемо основні терміни, що застосовуються підприємством при формуванні доходів майбутніх періодів.

Доходи майбутніх періодів - кошти, отримані у звітному періоді, але які відносяться відповідно до бухгалтерської звітності до майбутніх звітних періодів.

Авансові платежі - грошова сума, яку перераховують згідно з договором наперед у рахунок майбутніх розрахунків за товари (роботи, послуги), які повинні бути отримані (виконані, надані).

Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Транспортна послуга - перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з доставкою вантажів автомобільним транспортом.

До об'єктів обліку доходів майбутніх періодів відносяться такі види доходів:

- доходи у вигляді одержаних авансових платежів за передані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі);

- доходи у вигляді одержаних авансових платежів за ще не виконані вантажні перевезення;

- передоплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо;

- інші доходи майбутніх періодів.

Згідно з Інструкцією «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. за №893/4186 (зі змінами та доповненнями), облік доходів майбутніх періодів здійснюється на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів».

Як оформляються основні господарські операції, пов'язані з обліком доходів майбутніх періодів? Наведемо основні господарські операції, які, як правило, є доходами майбутніх періодів.

Відповідно до п. 6.3. П(С)БО №15 «Дохід», не визнаються доходами надходження у вигляді передоплати за продукцію (товари, роботи, послуги). Таким чином, отримані суми визнаються доходами майбутніх періодів на тій підставі, що ці суми, отримані у звітному періоді, будуть доходом в наступних звітних періодах у міру здійснення витрат, пов'язаних з їх отриманням.

1. Авансова оплата орендних платежів

Доходами майбутніх періодів визнаються надходження у вигляді авансових орендних платежів за договорами оренди за умови, що аванс сплачений більше ніж за один звітний період. Авансова оплата орендних платежів здійснюється за погодженням сторін (орендодавця й орендаря).

Визнання авансових платежів з орендної плати доходами майбутніх періодів здійснюється у тому звітному періоді, в якому вони надійшли.

Розподіл і включення до складу доходів звітного періоду надходжень, пов'язаних з авансовою оплатою орендних платежів, здійснюється рівними частинами протягом того періоду, за який отримано оплату. Підставою для включення сум даних надходжень до складу доходів звітного періоду є договір, в якому зафіксована щомісячна сума орендного платежу і терміни оплати.

Рахунки, на яких відображаються операції з оренди, з урахуванням авансових орендних платежів, визнаних доходами майбутніх періодів

№ рахунку

Найменування рахунку

Характеристика рахунку

6810[1]

Розрахунки по авансах по орендних платежах

 По кредиту рахунку відображаються суми отриманих авансів по договорах оренди, по дебету – віднесення таких авансових платежів до складу доходів майбутніх періодів рахунку 69

69

Доходи майбутніх періодів

 По кредиту рахунку відображаються доходи, визнані доходами майбутніх періодів, по дебету – їх закриття в групі  рахунків 713 (залежно від виду ОС)

713

Дохід від оренди обладнання

Відображаються доходи поточного періоду по орендних операціях

Також доходами майбутніх періодів може бути визнана грошова сума, сплачена за останній місяць оренди в якості застави, яка в подальшому враховується в рахунок сплати орендної плати

2. Авансова оплата за вантажні перевезення

Доходом майбутніх періодів визнається сума отриманої передоплати за ще не виконані вантажні перевезення за договором на перевезення вантажів і виконання яких відбудеться в наступних звітних періодах. Попередня оплата здійснюється за погодженням сторін. Визнання виручки за ще не виконані роботи, послуги доходом майбутніх періодів здійснюється у тому звітному періоді, в якому вона надійшла.

Включення до складу доходів звітного періоду попередньої оплати за вантажні перевезення відбувається в момент надання (виконання) відповідних послуг на підставі Акту прийому-передачі наданих послуг.

Кореспонденція рахунків аналогічна кореспонденції, описаній в попередньому розділі.

Рахунки, на яких відображаються операції за транспортні послуги з урахуванням авансових орендних платежів, визнаних доходами майбутніх періодів

№ рахунку

Найменування рахунку

Характеристика рахунку

681

Розрахунки по авансах за транспортні послуги

 По кредиту рахунку відображаються суми отриманих авансів по договорах на транспортування вантажів, по дебету – віднесення таких авансових платежів до складу доходів майбутніх періодів на рахунок 69

69

Доходи майбутніх періодів

 По кредиту рахунку відображаються доходи, визнані доходами майбутніх періодів, по дебету – їх списання на рахунок 703

703

Дохід від реалізації транспортних послуг

Відображаються доходи поточного періоду по зроблених транспортних послугах

3. Авансова оплата за газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку

Як і у вищевикладених випадках, доходом майбутніх періодів визнається сума отриманої передоплати за газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку. Попередня оплата здійснюється за погодженням сторін. Визнання виручки за вищевказаними операціями відбувається в тому звітному періоді, в якому буде здійснюватися сама операція (наприклад, реалізація газети, періодичного видання, показ театрально-видовищного дійства, фактичне здійснення транспортного перевезення).

Крім усього іншого, на наш погляд, бухгалтер або фінансовий директор іноді може класифікувати й інші операції доходами майбутніх періодів. Наприклад, доходами майбутніх періодів може бути дохід, що надійшов з оплати за навчання.

Так, у Росії до доходів майбутніх періодів відносяться доходи, які потенційно можуть виникнути в майбутніх періодах від покриття нестач у минулих звітних періодах. Цією фразою мається на увазі, що під встановленими недостачами знайдено або буде знайдено винну особу, яка відшкодує завдані збитки підприємству. Законодавча норма закріплена в Інструкції із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації, затвердженого Наказом Міністерства РФ від 31.10.2000 р. № 94н в редакції від 08.11.2010 р. У нашому бухгалтерському обліку такі операції не є доходами майбутніх періодів - розрахунки знаходять відображення на бухгалтерському субрахунку 375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків».

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%