Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№9(20)(2013)

Уряд схвалив проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

На засіданні Кабінету Міністрів України 11 вересня схвалено проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».
Основні показники проекту Дер­жавного бюджету на наступний рік базуються на зростанні ВВП на 3 %. Інфляція передбачена на рівні грудня – 8,3 %, державний борг – 32,4 % від ВВП, дефіцит державного бюджету очікується на рівні 2,7 % від ВВП.
Бюджет наступного року буде збалансованим. Його головна мета – забезпечити стабільність державних фінансів, сприяти економічному розвитку і соціальному захисту громадян.

Національний банк України упорядкував питання щодо обігу іноземної валюти на поточних рахунках фізичних осіб

Національний банк України продовжує проводити послідовну політику, спрямовану на дедоларизацію економічних відносин. Відповідні заходи поєднують як ринкові, так і окремі адміністративні стимули. Останні, зокрема, мають на меті забезпечення законодавчо визначеного статусу гривні як єдиного законного платіжного засобу в Україні.

Для закріплення зазначених позитивних тенденцій Національний банк України вжив додаткових заходів щодо посилення статусу гривні як засобу розрахунку між фізичними особами на території України.
Постановою Правління Націона­ль­ного банку України від 16.09.2013 р. № 365 «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України» установлено, що надходження коштів у іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється шляхом переказу коштів у іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом внесення готівки власником рахунку.
Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи – нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження.
Можливість зарахування інших надходжень у іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не передбачена.

Зазначена вимога не поширюється на операції:

  • із зарахування відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або вкладному (депозитному) рахунках;
  • з казначейськими зобов’язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;
  • з купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, установлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України;
  • з валютою, одержаною в порядку спадкування;
  • за договорами дарування;
  • з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

Таким чином, зазначені норми не обмежують фізичних осіб у розпо­ряд­женні власними коштами в іноземній валюті.
Громадяни, як і раніше, можуть:

  • вносити готівкові кошти на валютний рахунок іншої фізичної особи за наявності наданої в установленому порядку довіреності від цієї особи;
  • переказувати в межах України свої кошти в іноземній валюті на адресу іншої фізичної особи – утім зарахування таких коштів буде здійснюватися адресату на банківський рахунок у національній грошовій одиниці в еквіваленті.

Режим зарахування на поточні рахунки фізичних осіб іноземної валюти, що надходить із-за кордону, наразі змін не зазнав.
Ця Постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набуває чинності з моменту її опублікування.

Про порядок здійснення контролю за імпортними операціями

Правління Національного банку України 16 вересня 2013 року прийняло Постанову № 364 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», відповідно до якої вносяться зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 р. № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.1999 р. за № 338/3631, зі змінами (далі – Інструкція № 136).
Зміни до Інструкції № 136 внесені з метою її приведення у відповідність до Порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р.
№ 1392 (зі змінами), у частині завершення операцій із товаром, який перебуває за кордоном.

Відповідно до чинного законодавства та своїх функцій і повноважень, банки здійснюють конт­роль за валютними операціями своїх клієнтів, у тому числі щодо дотримання ними строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Здійснення такого контролю визначено нормами Інструкції № 136. Останні зміни, які були прийняті Національним банком України, дещо вдосконалюють порядок здійс­нення банками контролю за операціями з імпорту товарів, насамперед імпорту без увезення товару на територію України.
Крім того, в Інструкції № 136 більш чітко регламентовано порядок проведення банками контролю за імпортними операціями з постачання резидентам товару, набутого нерезидентами у власність на території України в інших суб’єктів (нерезидентів, резидентів).
Згідно з нормами Інструкції № 136, уповноважені банки знімають з контролю імпортні операції клієнтів за наявності інформації про ці операції в реєстр­ах митних декларацій, якщо товар увозиться на територію України, або на підставі інших документів, які передбачені умовами відповідних договорів. Після набрання чинності наведених вище змін уповноважені банки зможуть знімати з контролю імпортні операції без ввезення товару на територію України тільки за наявності інформації про надходження коштів від реалізації зазначених товарів за межами України або про використання імпортованого товару за межами України. В усіх інших випадках уповноважений банк зобов’язаний повідомити податковий орган про здійснення такої операції.

Таким чином, він зможе зняти цю операцію з контро­лю тільки після одержання від податкових органів інформації про те, що клієнтами норми законо­давства не порушено.
Ця Постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набуває чинності з моменту її опублі­кування.

Правильно заполняйте заявление об отказе поставщика предоставить налоговую накладную!


В письме от 13.09.2013 г. Министерство доходов и сборов разъяснило порядок подачи заявления об отказе поставщика предоставить налоговую накладную.
Если продавец товаров/услуг отказывается предоста­вить налоговую накладную или нарушает порядок ее заполнения либо порядок регистрации в Едином реестре налоговых накладных, то покупатель таких товаров или услуг имеет право приложить к налоговой декларации по НДС за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого поставщика.
Заявление подается по форме, согласно приложению 8 (Д8) декларации по НДС. К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг. Также можно приложить копии первичных документов, составленных в соответствии с Законом о бухучете, подтверждающие факт получения таких товаров/услуг.
Подача заявления и копий указанных документов является основанием для включения сумм налога в состав налогового кредита.
Плательщики, подающие отчетность в электронном виде, должны подавать копии таких документов отдельно, в порядке, определенном для представления отчетности в бумажном виде (лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения).

В случае неправильного заполнения налогоплательщиком приложения 8 к декларации и/или непредоставления копий товарных чеков, других расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты НДС в связи с приобретением таких товаров/услуг, или непредставления копий первичных документов, подтверждающих факт их получения, налогоплательщик теряет право формировать налоговый кредит по уплаченным суммам налога. А потому при выявлении органом Миндоходов этого факта указанные суммы НДС подлежат исключению из состава налогового кредита.

О предоставлении разъяснения относительно возможности наложения административного взыскания за нарушение таможенных правил

Министерство доходов и сборов в письме от 30.08.2013 г. № 6666/7/99-99-24-03-09-17 отметило, что общий срок наложения административного взыскания за нарушение таможенных правил составляет шесть месяцев со дня совершения правонарушения. Взыскание за длящееся нарушение таможенных правил налагается не позднее
чем через шесть месяцев со дня его выявления.

В ТКУ и КУоАП нет определения длящегося правонарушения. При этом от правильного определения момента, когда правонарушение считается совершенным или выявленным, зависит возможность привлечения лица к административной ответственности.
Минюст считает, что длящимися признаются правонарушения, начинающиеся с противоправного действия или бездеятельности и осуществляющиеся затем непрерывно путем неисполнения обязанностей. Начальным моментом такого деяния может быть активное действие или бездеятельность, когда виновное лицо либо не выполняет конкретную обязанность, либо выполняет ее не полностью или неправильно.
При этом фиксация нарушений таможенных правил и возможность наложения административных взысканий в каждом отдельном случае варьируются.
Например, установлена ответственность за превышение закрепленного в ст. 95 ТКУ срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток, а также за потерю этих товаров, транспортных средств, документов или выдачу их без разрешения органа доходов и сборов.
Рассмотрение вопроса о наложении взыскания за нарушение срока доставки товаров является обоснованным при наличии оснований отнесения его к категории длящихся (в частности, при утере товаров, недоставленных таможне в установленный срок) не позднее чем через шесть месяцев со дня выявления.

Міністерство доходів і зборів видає тимчасові довідки щодо сплати утилізаційного збору

З 1 вересня 2013 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України від 04.07.2013 р. № 422-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм»

Так, Податковим кодексом встановлено, що у разі пропуску транспортного засобу (кузова) або партії транспортних засобів (кузовів) на митну територію України контролюючий орган оформлює та видає на кожний транспортний засіб особі, яка ввозить на митну територію України такий транспортний засіб, довідку про сплату або про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі її майбутньому власнику транспортного засобу.
Міністерство доходів і зборів України своїм листом від 13 вересня 2013 року рекомендує митницям Міндоходів видавати тимчасові довідки про сплату або звільнення від сплати екологічного податку за транспортні засоби.
Форма довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і форма довідки про звільнення від сплати цього податку встановлюються Кабінетом Міністрів України та є документами суворої звітності. Міністерством розроблена форма довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оприлюднена на офіційному веб-порталі.
Разом з тим, зважаючи на тривалість строку виготовлення бланків суворої звітності та з метою недопущення затримок у реєстрації транспортних засобів і напруги серед осіб, які ввезли їх на митну територію України, Міністерство рекомендує митницям Міндоходів видавати тимчасові довідки за формою, оприлюдненою на офіційному сайті, із застосуванням в якості номера довідки номера митної декларації, а також інформувати вказаних осіб, що довідки будуть замінені в місячний термін після оприлюднення Міністерством інформації про початок обміну.

Нове антикорупційне законодавство підвищить ефективність боротьби з корупцією

Кабінетом Міністрів України 11 вересня 2013 року схвалено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики».

Законопроектом планується внести ще низку суттєвих змін в антикорупційне законодавство.
А саме – встановити адміністративну відповідальність за подання у деклараціях недостовірних відомостей, підвищити гарантії захисту інформаторів про корупційні правопорушення, зменшити кількість правоохоронних органів, уповноважених складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, реалізувавши цим рекомендацію Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією.
Низка положень законопроекту стосується також виконання рекомендацій GRECO у сфері криміналізації корупції.
«Нове антикорупційне законодавство, в якому враховано рекомендації експертів Європейського Союзу у сфері запобігання і протидії корупції, підвищить ефективність боротьби із цим явищем. Планується збільшити санкції за кримінальні корупційні правопорушення як для фізичних, так і для юридичних осіб, запровадити зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, встановити відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди та її прийняття», – повідомила міністр юстиції України Олена Лукаш.
Крім того, ухвалення законопроекту, в якому враховано рекомендації експертів Європейської Комісії, засвідчує готовність та налаштованість України підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом і його державами-членами в межах Вільнюського саміту, наприкінці листопада цього року, а також Угоду про лібералізацію візового режиму з ЄС.

Удосконалення в застосуванні РРО в частині щодо створення та подання суб’єктами господарювання до органів доходів і зборів контрольних стрічок в електронній формі

Розроблено законопроект від 06.09.2013 р. № 3220 з метою забезпечення принципу обґрунтованості юридичної відповідальності суб’єктів господарювання, винних у порушеннях, пов’язаних зі створенням та поданням до органів доходів і зборів України контрольних стрічок і фіскальних денних звітів у електронній формі Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», якими передбачається ввести терміни «інформаційний еквайєр», «персоналізація реєстратора розрахункових операцій», та введення норми, яка не передбачає юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності за незабезпечення формування або за неподання контроль­них стрічок до органів доходів і зборів у електронній формі в разі, якщо це порушення відбулося не з їхньої вини.
Такі зміни врегулюють порушений у Законі принцип обґрунтованості юридичної відповідальності (за правопорушення не буде нести відповідальність особа, яка не є винною у його скоєнні).

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно использова­ния понятия «обычная цена»
Разработан законопроект от 09.09.2013 г. о внесении изменений в НКУ относительно использования «обычных цен».
Проектом внедряется понятие справедливой рыночной цены – цены, сложившейся на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг), по которой товары (работы, услуги) передаются (выполняются, предоставляются) в операциях между не связанными лицами.
Новый термин предлагается ввес­ти вместо термина «обычная цена» во всех случаях его применения, кроме касающихся трансфертного ценообразования.
То есть там, где сегодня применяются обычные цены, должна применяться справедливая рыночная цена (за исключением контролируе­мых операций, которые регулируются правилами трансфертного ценообразования).

Відтепер відшкодування ПДВ можна отримати у вигляді фінансового казначейського векселя

До 1 січня 2014 року платник податку може за власним бажанням отримати бюджетне відшкодування податку на додану вартість у вигляді фінансового казначейського векселя.

Так, видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника.
Про обрання способу відшкодування ПДВ з бюджету шляхом видачі векселів платник має повідомити у поданій ним заяві. Тобто платники зможуть самостійно визначати, в якій формі отримувати бюджетне відшкодування: грошима чи векселями.
Зазначимо, що сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, поділяється на рівні частини. На кожну таку частину видається окремий фінансовий казначейський вексель зі строком платежу один, два, три, чотири та п’ять років.
Платник податку має право сплачувати суми будь-яких узгоджених грошових зобов’язань, що сплачуються до Держбюджету, шляхом пред’явлення для сплати фінансового казначейського векселя (не раніше настання строку платежу, визначеного у векселі).
Відповідна норма передбачена Законом України від 04.07.2013 р № 407-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів» (набрав чинності з 03.08.2013 р.).

Нагадуємо, що ведення реєстру векселів здійснюється Державною казначейською службою України.

Після Нового року поїдемо по Києву за новим тарифом?!

З 1 січня в Києві запрацює нова система оплати проїзду в метро й у наземному громадському транспорті (включно з міською електричкою та фунікулером).

Проект із новими цінами вже передали до Кабміну. Запроваджують два типи квитків: на кількість поїздок і на певний період часу (від одного дня до року). Мінімальна вартість поїздки становитиме 1,67 грн. Одним квитком можна буде користуватися в усіх видах транспорту (крім маршруток), повідом­ляє газета «Вести».
Єдиний проїзний квиток на необмежену кількість поїздок у муніципальному транспорті за 75 хвилин (у метро – 1 поїздка) коштуватиме 5 грн. Купивши такий квиток, можна здійснити кілька поїздок у наземному транспорті й одну поїздку в метро. Головне – вкластись у 75 хвилин. Відлік часу починається з моменту активізації квитка.
За багаторазовий проїзний квиток на 10 поїздок доведеться заплатити 35 грн, на 100 поїздок – 305 грн. В обігу з’являться квитки на 20, 30, 50 і більше поїздок.
Також в обігу залишаться персональні проїзні квитки з необмеженою кількістю поїздок. Проїзний на один місяць коштуватиме 260 грн, на три місяці – 700 грн, на рік – 2500 грн.
З допомогою цієї системи влада планує викорінити «зайців» і махінації з жетонами в метро та почати зароб­ляти на продажі квитків. Адже відомо, що ні метрополітен, ні «Київпастранс» не отримують належні суми грошей від перевезень, через що не можуть змінювати рухомий склад, вчасно робити ремонти чи доплачувати працівникам.

Водночас, якщо просто підняти ціну жетона, це вдарить по кишені киян. А так, кажуть у мерії, ті, хто постійно їздить у «підземці», користуватимуться нею навіть дешевше, ніж раніше, а доплатять за них туристи і нечасті гості метро.

В Украине изменят правила поступления в вузы

В Минобразования Украины планируют существенно изменить правила по­сту­пле­ния, сократив число вузов для поступления и время вступительной кампании.
Об этом сообщил директор департамента высшего образования МОН Юрий Коровайченко. «Есть предложение сократить количество вузов, куда можно подавать документы. Поступать можно будет сразу в три вуза. Сократится также вступительная кампания, и документы каждая категория абитуриентов будет подавать в разное время. Например, сначала документы подают те, кто хочет учиться на бакалавра, потом – на специа­листа. Кроме того, поступило предложение убрать третью волну зачисления на бюджет, поскольку обычно уже на второй списки сформированы.
«Можно было бы сократить количество специальностей на выбор до двух. То есть можно будет сразу подавать документы в три вуза, на две специальности в каждом. Благодаря этому абитуриенты будут тщательнее взвешивать свое решение. Для поступления хватит и десяти дней. Если абитуриент четко знает, на какую специальность и в какой вуз будет поступать, то успеет за неделю подать документы», – прокомментировал декан инженерно-физического факультета НТУУ «КПИ» Петр Лобода.
По словам координатора общественной инициативы «Студенческая защита» Андрея Черных, не все доверяют электронной системе подачи документ­ов, ведь она может дать сбой. Если сократят время для поступления, абитуриенты элементарно могут не успеть подать документы в вузы. А летом в некоторые регионы нелегко добраться из-за проблем с транспортом.
Андрей Черных считает, что не стоит «резать» третью волну зачисления, но при этом поддерживает сокращение количества вузов для поступления.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%