Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№1(24)(2014)

Терміни подання річної звітності
Головне управління Міндоходів у м. Києві нагадує, що відповідно до ст. 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім окремих випадків, передбачених кодексом, подаються за базовий звітний період, що дорівнює календарному року, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, тобто не пізніше 03 березня 2014 року.

03 березня 2014 року – останній день подання:

 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року.
 • спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України, за 2013 рік;
 • розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за 2013 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
 • податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2013 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
 • податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2013 рік;
 • податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2013 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2013 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2013 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
 • податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2013 рік платниками, віднесеними до 1 та 2 групи.

Крім цього, Податковим кодексом України в окремих випадках передбачені інші терміни подання податкової звітності за рік.

07 лютого 2014 року – останній день подання:

 • звіту про суми податкових пільг за 12 місяців 2013 року.

10 лютого 2014 року – останній день подання:

 • річної податкової декларації за 2013 рік фізичними особами – підприємцями, що знаходяться на загальній системі оподаткування;
 • податкової декларації платника єдиного податку за 12 місяців платниками єдиного податку третьої – шостої груп;
 • звіту з єдиного соціального внеску за 2013 рік фізичними особами – підприємцями (в тому числі тими, що обрали спрощену систему оподаткування), які не використовують працю найманих працівників;
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік платниками, які подавали протягом 2013 року декларації поквартально.

19 лютого 2014 року – останній день подання:

 • податкової декларації з податку на нерухомість на 2014 рік платниками податку – юридичними особами.

20 лютого 2014 року – останній день подання:

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2014 рік платниками плати за землю (крім фізичних осіб).

28 лютого 2014 року – останній день подання фінансової звітності за 2013 рік:

 • балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1);
 • звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
 • звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) або звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
 • звіту про власний капітал (форма № 4);
 • приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
 • додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);
 • фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);
 • спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс).

30 квітня 2014 року – останній день подання:

 • податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2013 році, громадянами – платниками податку на доходи фізичних осіб та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Новая декларация по налогу
на прибыль предприятий
24 января 2014 года опубликован и, соответственно, вступил в силу приказ Миндоходов об утверждении формы декларации по налогу на прибыль предприятия от 30.12.2013 г. № 872 (зарегистрирован в Минюсте 20.01.2014 г. под № 103/24880).
В Министерстве доходов и сборов Украины подтвердили, что они помнят порядок обновления форм налоговых деклараций (п. 46.6 ст. 46 НКУ), но убедительно рекомендуют налогоплательщикам предоставлять налоговую отчетность в территориальные органы Миндоходов за отчетный (налоговый) 2013 год по новым формам, поскольку это даст возможность правильно определить налоговые обязательства по налогу на прибыль, что, соответственно, будет предотвращать возникновение недоразумений между контролирующими органами и налогоплательщиками.

Мінфін затвердив зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів наказом від 30.12.2013 р. № 1192 затвердило зміни до деяких методичних рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку. Отже, змінено:

 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561;
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2006 р. № 1315;
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. №2;
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. № 1327;
 • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433;
 • Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. № 476.

Зокрема, в перших чотирьох встановлено, що вони не застосовуються підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Також уточнено, що нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення об’єкта нематеріального активу в господарський обіг.

Утверждена форма отчета о контролируемых операциях

21 января 2013 года вступил в силу приказ Миндоходов от 11 ноября 2013 года № 669, которым утверждены форма
и Порядок составления отчета о контролируемых операциях.
Отчет подается средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований закона об электронном документообороте и электронной цифровой подписи до 1 мая года, следующего за отчетным.
Если налогоплательщиком обнаружено, что в ранее поданном отчете информация предоставлена не в полном объеме, содержит ошибки, недостатки, такой налогоплательщик имеет право подать уточняющий отчет.

Отчет состоит из заглавной, основной части, приложения и информации приложения. В заглавной части приводятся данные о налогоплательщике, который подает отчет. В основной части приводятся общие сведения об операциях с различными контрагентами, осуществленных в течение отчетного года. В приложениях приводятся данные о лице (лицах), которое (которые) является стороной (сторонами) контролируемой операции, и детализированные сведения о контролируемых операциях.
Количество приложений в отчете соответствует количеству контрагентов – сторон контролируемых операций.
Согласно разъяснениям налоговиков, в отчете за 2013 год указываются контролируемые сделки, совершенные в период с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г., по дате перехода прав собственности на товары или дате составления акта или иного документа, подтверждающего выполнение работ или предоставление услуг.
Например, если общая сумма сделок в 2013 году с одним связанным лицом составляет (без НДС):

 • 50,5 млн грн, и все они осуществлены до 01.09.2013 г., то отчитываться не нужно;
 • 50,0 млн грн, при этом на 20,0 млн грн осуществлены до 01.09.2013 г., остальные – после, то в этом случае объем операций рассчитывается в целом за год, то есть с 1 января по 31 декабря 2013 года и, соответственно, такие операции являются контролируемыми.

Однако в отчете отражают только сделки, совершенные в период с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г.
Представление отчета с опозданием приравнивается к его непредставлению и влечет применение штрафных санкций. За неуказание в своевременно поданном отчете отдельной контролируемой операции применяется штраф в размере 5 % от суммы такой операции.

Про порядок проведения процедуры перерегистрации РРО

Миндоходов в письме от 08.01.2014 г. № 55/7/99-99-18-02-03-17рассмотрело порядок перерегистрации РРО и отметило следующее. В связи с изменением местонахождения и переводом субъекта хозяйствования в другой налоговый орган осуществляется перерегистрация РРО и КУРО.
После взятия на учет в налоговом органе по новому местонахождению субъект хозяйствования представляет следующие документы:

 • заявление о регистрации РРО по форме № 1-РРО (№1-РРОВ) с отметкой «Перерегистрация»;
 • регистрационное удостоверение по форме № 3-РРО (№ 3-РРОВ);
 • справку об опломбировании РРО (в случае внесения изменений, требующих переопломбирования кассового аппарата).

При перерегистрации фискальный номер РРО не меняется и сохраняется до даты отмены регистрации РРО. Субъекту хозяйствования, который изменил местонахождение, не нужно обращаться в орган Миндоходов по месту нахождения хозяйственной единицы.

По результатам рассмотрения регистрационного заявления и в случае отсутствия оснований для отказа в перерегистрации РРО принимается решение о перерегистрации. Субъекту хозяйствования выдается новое регистрационное удостоверение, в котором дата регистрации РРО и дата начала учета РРО в налоговом органе по адресу хозяйственной единицы не изменяются.
Процедура перерегистрации КУРО в связи с изменением местонахождения предприятия осуществляется аналогично.

Об индексации нормативной денежной оценки земель в 2014 году
Миндоходов письмом от 15.01.2014 г. № 693/7/99-99-15-03-01-17 напомнило о рассчитанном Госземагентством коэффициенте индексации нормативной денежной оценки земель за 2013 год, который равен единице, и об особенностях исчисления платы за земли, нормативная денежная оценка которых не проведена.
Так, ставки налога на земельные участки, расположенные в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена (за исключением сельскохозяйственных угодий и земель лесохозяйственного назначения), дифференцируют и утверждают соответствующие сельские, поселковые и городские советы. Расчет проводится исходя из ставок налога, установленных п. 275.1 ст. 275 НКУ, функционального использования и местонахождения земельного участка, но не более трехкратного размера этих ставок налога, с учетом коэффициентов, установленных п. 275.2 ст. 275 НКУ.

Относительно отдельных вопросов регистрации плательщиков НДС
Миндоходов письмом от 09.01.2014 г. № 150/7/99-99-18-02-01-17 сообщило, что на данный момент регистрация плательщиков НДС осуществляется на основании:

 • бумажных регистрационных заявлений, поданных в органы Миндоходов;
 • электронных копий регистрационных заявлений, отсканированных и переданных в органы Миндоходов госрегистратором. Ввиду того что миндоходовский проект положения о регистрации плательщиков НДС, учитывающий данный способ регистрации, еще не утвержден, налоговики используют временный регламент рассмотрения таких заявлений;
 • электронных регистрационных заявлений, поданных в органы Миндоходов средствами электронной связи.

Процедурные моменты и сроки регистрации в 2014 году по сравнению с 2013 годом не изменились.
В частности, регистрация и внесение данных в реестр плательщиков НДС осуществляются в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления в орган Миндоходов (естествен­но, без выдачи свидетельства плательщика НДС).
По запросу плательщика НДС орган Миндоходов предоставляет в течение двух рабочих дней бесплатное извлечение из реестра плательщиков НДС. Необходимые технические изменения уже внесены в программное обеспечение. Формы запроса и извлечения, которые должны прилагаться к письму, в нем отсутствуют, но, скорее всего, они взяты из миндоходовского проекта положения о регистра­ции плательщиков НДС.
Также налоговики подтвердили, что получение извлечений из реестра не является обязательным для плательщиков НДС, поскольку необходимая заинтересованным лицам информация о плательщиках НДС доступна на сайте Миндоходов и едином государственном регистрационном портале.

Переход к новым правилам регистрации плательщиков НДС осуществляется с учетом следующего:

 • не подлежат обязательной перерегистрации плательщики НДС, зарегистрированные до 01.01.2014 г.;
 • действительные на 01.01.2014 г. свидетельства, в частности субъектов сельскохозяйственного спецрежима, могут применяться как извлечения до изменения данных о плательщике в реестре или получения извлечения;
 • свидетельства, в частности, субъектов сельскохозяйственного спецрежима и их заверенные копии подлежат возврату в органы Миндоходов при первом обращении плательщика за получением извлечения.

Міндоходів планує спростити процедуру визначення митної вартості

Міністерство доходів і зборів має намір спростити процедуру визначення митної вартості товарів, що ввозяться до України, за рахунок перенесення її на стадію пост-аудиту з одночасним підвищенням відповідальності суб’єктів ЗЕД. Про підготовку відповідного законопроекту повідомив Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час зустрічі з екс- та новопризначеним президентами Американської торгівельної палати Хорхе Зукоскі та Бернардом Кейсі.
«Ми розуміємо, що на сьогодні процедура перевірки заявленої митної вартості потребує занадто багато часу, тому прагнемо зробити її більш оперативною за рахунок перенесення її на стадію пост-аудиту. Але водночас буде збільшена відповідальність бізнесу за порушення правил під час декларування митної вартості. Із цією пропозицією до нас звернулися саме імпортери, тому прийняття цього закону свідчитиме про довіру між Міністерством та бізнесом», – зазначив Олександр Клименко.
Міністр підкреслив, що найближчим часом законопроект буде винесено на обговорення із громадськістю і закликав представників Палати до активної участі в опрацюванні проекту документу та внесенні у разі необхідності пропозицій до його змісту.
Окрім цього, під час зустрічі представники Палати підтвердили свою зацікавленість у співробітництві з Міністерством у сфері імплементації закону про трансфертне ціноутворення. За пропозицією Хорхе Зукоскі була досягнута домовленість щодо проведення низки спільних заходів із залученням фахівців Служби внутрішніх доходів США (U.S. Internal Revenue Service and Customs and Border Protection), що мають значний досвід у практичному застосуванні норм трансфертного ціноутворення у податковій і митній сфері.
Зі свого боку міністр Олександр Клименко підтримав пропозиції представників Палати та подякував за підтримку ініціатив відомства.

Кабмін запропонував програму розвитку підприємництва

У Верховній Раді України 21.01.2014 р. зареєстровано законопроект № 4003 «Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки».
Цей документ розроблений Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва в рамках реалізації Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».
Загальнодержавна програма розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) на 2014-2024 роки спрямована на:

 • дерегуляцію господарської діяльності;
 • розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів;
 • підтримку експортної діяльності та інноваційно-орієнтованих суб’єктів МСП;
 • розвиток інфраструктури підтримки МСП, соціальної відповідальності бізнесу;
 • удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів МСП;
 • забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємництва та кооперації;
 • розширення можливостей участі суб’єктів МСП у реалізації проектів державно-приватного партнерства;
 • підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку малого і середнього підприємництва тощо.

При розробці Програми враховано досвід попередніх років, практика реалізації чинної на сьогодні Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, а також міжнародний досвід у сфері підтримки та розвитку МСП.

Стартувала кампанія декларування доходів громадян

З 01 січня 2014 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2013 році, подається до 01 травня 2014 року до органів доходів і зборів за місцем реєстрації.
Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у разі:

 • отримання окремих доходів, з яких при їх нарахуванні чи виплаті протягом 2013 року податок не утримувався;
 • отримання доходів від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів (наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності);
 • отримання іноземних доходів.

Платнику податку не потрібно подавати декларацію, якщо він отримував доходи:

 • виключно від податкових агентів;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб.

Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. У 2014 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2013 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.
Нагадаємо, що декларування доходів пов’язано із виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). Згідно з цим Кодексом, громадяни зобов’язані подати та/або мають право подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за наслідками звітного податкового року для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого ними із заробітної плати податку.

Бланк свідоцтва платника єдиного податку підлягає обов’язковому поверненню

Бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Тому у разі отримання витягу з Реєстру платників єдиного податку та/або при відмові від спрощеної системи оподаткування він підлягає обов’язковому поверненню контролюючому органу, який видавав таке свідоцтво.
З 01 січня 2014 року реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру платників єдиного податку. Таким чином, замість свідоцтва платника єдиного подат­ку фізична особа – підприємець, на свій запит, зможе безоплатно отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку.
Звертаємо увагу, що видані свідоцтва платника єдиного податку підтверджують перебування фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування до отримання витягу з Реєстру або внесення змін до нього.
Відповідна норма передбачена Законом України від 24.10.2013 р. № 657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01 січня 2014 року.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%