Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Новини законодавства

Рімма Медведєва
податковий консультант

№2(25)(2014)

Парламент вернул в Конституцию изменения, внесенные Законом Украины от 08.12.2004 г. № 2222-IV

Верховная Рада Украины постановлением от 22.02.2014 г. № 750-VII (далее – постановление № 750) признала действующими положения Конституции Украины от 28.06.1996 г. с изменениями, внесенными законами Украины от 08.12.2004 г. под № 2222-IV, от 01.02.2011 г. под № 2952-VI, от 19.09.2013 г. под № 586-VII.
Законы и другие нормативно-правовые акты являются действующими в части, которая не противоречит положениям настоящей Конституции. Также такие Законы и другие нормативно-правовые акты должны быть безотлагательно приведены в соответствие с вышеуказанной редакцией Конституции Украины.
Отметим, что в указанной редакции Конституции Украины у Президента не было полномочий:

 • определять по собственной инициативе кандидатуру Премьер-министра;
 • назначать министров;
 • самостоятельно назначать главу СБУ (теперь это делает парламент по представлению Президента);
 • отменять действие актов КМУ;
 • ветировать законы о внесении изменений в Конституцию.

Также напомним о возвращении в Конституцию нормы о праве прокуратуры осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод граждан со стороны органов власти, местного самоуправления, а также их должностных лиц. Как указано в тексте постановления № 750, оно вступает в силу со дня его принятия. Заметим, что такой порядок вступления в силу постановлений Верховной Рады Украины согласуется со ст. 138 Регламента ВРУ от 19.09.2008 г. № 547-VI. Таким образом, постановление ВРУ от 22.02.2014 г. № 750-VII вступило в силу с 22.02.2014 г.

Про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення Тимошенко Ю.В.

Верховна Рада України ухвалила Постанову від 22 лютого 2014 року № 751-VІІ «Про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення Тимошенко Ю.В.».
Враховуючи політичну вмотивованість кримінального переслідування та тюремного ув’язнення Тимошенко Юлії Володимирівни, яке встановлено рішенням Європейського суду з прав людини від 30 квітня 2013 року у «справі Тимошенко» (№ 49872/11), керуючись ст. 46 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до якої Комітет міністрів Ради Європи є єдиним органом, уповноваженим контролювати виконання рішень Європейського суду з прав людини та встановлювати форми і способи виконання таких рішень, враховуючи, що рішенням Комітету міністрів Ради Європи, прийнятим на 1186-му засіданні 3–5 грудня 2013 року державі Україна в якості виконання рішення Європейського суду з прав людини передбачено необхідність негайного звільнення Тимошенко Юлії Володимирівни, зважаючи на фактичну немотивовану відмову органів судової та виконавчої влади України від виконання рішення Європейського суду з прав людини у «справі Тимошенко», що встановлено рішенням Комітету міністрів Ради Європи, прийнятим на 1186-му засіданні 3–5 грудня 2013 року, здійснюючи парламентський контроль за виконанням міжнародних зобов’язань України відповідно до п. 33 ч. 1 ст. 85 Конституції України, виражаючи суверенну волю українського народу, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Державній пенітенціарній службі України негайно звільнити Тимошенко Юлію Володимирівну, 1960 року народження, засуджену вироком Печерського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2011 року.
2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Підписано відповідний наказ про розформування спеціального підрозділу «Беркут»

«Беркута» більше немає.
Виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ № 144 від 25 лютого 2014 року
«Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки «Беркут».
Зазначимо, що співробітники «Бер­кута» з негативного боку проявили себе під час масових акцій в Україні. Вони застосовували надмірну силу до мітингувальників, катували людей, використовували зброю, громили медпункти.
Як наслідок, однією з вимог мітингувальників була ліквідація цього підрозділу і покарання бійців, що виконували злочинні накази.

Об утверждении Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость

Министерство доходов и сборов Украины утвердило Положение о регистрации плательщиков НДС.
Соответствующий приказ от 16 января 2014 года № 26 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 06 февраля 2014 года под № 232/25009.
Согласно данным Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, данный приказ опубликован 25 февраля в издании «Офіційний вісник України» № 15 и вступил в силу в день его официального опубликования.
Новое Положение не содержит норм и приложений, связанных со свидетельствами плательщиков НДС.
Кроме форм извлечения из реестра плательщиков НДС (форма № 2-ВР) и запроса на его получение (форма № 1-ЗВР), предназначенных для воспроизведения на бумаге (по почте или лично), есть еще справка из реестра плательщиков НДС (форма № 2-ДР) с запросом на ее получение (форма № 1-3ДР), которые будут циркулировать в электронной форме.
Срок представления (или отправки по почте) запроса – два рабочих дня, а справки – пять.
После вступления в силу миндоходовского Положения:

 • зарегистрированным плательщикам НДС перерегистрироваться не нужно;
 • действительные свидетельства (в том числе спецрежимные) можно применять как извлечения до внесения изменений в реестр или получения извлечения, а также изменения данных о плательщике;
 • свидетельства и их заверенные копии подлежат возврату при первом обращении за извлечением.

Об утверждении формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ), а также Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога

Министерство доходов и сборов Украины приказом от 21.01.2014 г. № 49 утвердило форму налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ), порядок ее заполнения и представления.
По сравнению с действующей формой, утвержденной приказом ГНАУ, имеются незначительные правки: «контролирующего органа» вместо «органа ГНС», удаление графы о налоговом долге на 01.01.2011 г., добавление одной ячейки в поле для отражения количества строк.

Есть изменения и в справочнике признаков доходов. В частности, добавлены пять новых кодов (179–183):
доходы от продаж продукции животноводства;
доходы от лома драгоценных металлов;
доходы от операций по конвертации ценных бумаг;
доходы от операций с валютными ценностями (кроме ценных бумаг);
инвестиционный доход от операций с долговыми обязательствами НБУ и казначейскими обязательствами Украины, эмитированными Минфином.
Удалены оговорка о предоставлении информации в виде DBF-файла при наличии компьютерной техники и описание структуры файла данных такого расчета.
Приказом установлено, что он вступает в силу с 01 апреля 2014 года и что миндоходовская форма первый раз подается за I квартал 2014 года.

Об открытии счетов и внесении изменений в аналитические параметры счетов по учету поступлений в государственный и местные бюджеты
Госказначейская служба Украины приказом от 13.02.2014 г. № 53 утвердила план действий по открытию счетов для учета поступлений в государственный и местные бюджеты, внесению изменений в их аналитические параметры в соответствии с требованиями Закона о Государственном бюджете Украины на 2014 год.
Ключевые этапы плана:
17 февраля 2014 года – открыть и известить Миндоходов и прочие органы, контролирующие взимание поступлений в бюджеты, о новых реквизитах счетов, для дальнейшего уведомления налогоплательщиков;
01 марта 2014 года – обеспечить перенос остатков средств со счетов, которые закрываются, на новые счета, привести нормативы распределения платежей в соответствие с требованиями законодательства;
03 марта 2014 года – начать использование новых счетов.
Приказ вступил в силу 13.02.2014 г.

Усиливается контроль за госрегистраторами

Минюст приказом от 12.02.2014 г. № 326/5, который вступил в силу с 18 февраля 2014 года, изложил в новой редакции «Положение об осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц и физичес­ких лиц – предпринимателей».
Изменения направлены на усиление контроля за государственными регистраторами юридических лиц и физических лиц – предпринимателей и недопущение их участия в рейдерских схемах захвата предприятий или в корпоративных конфликтах между учредителями (участниками) юридических лиц. В частности, предусмотрено, что конт­роль осуществляется Укргосреестром путем проведения проверок, в том числе:
проверок рассмотрения документов, поступивших к государственным регистраторам, о проведении государственной регистрации юридических лиц, размер уставного капитала которых или их учредителей (участников) составляет более 10 млн грн, кроме действий, которые проводятся в случаях, установленных ч. 11–14 ст. 19 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», на наличие оснований для оставления документов без рассмотрения и отказа в проведении государственной регистрации юридических лиц;
проверок рассмотрения судебных решений, которыми признано неправомерным/незаконным совершение государственным регистратором действий, и судебных решений о признании полностью или частично недействительными решений общего собрания учредителей (участников) юридического лица, которые вступили в законную силу, на предмет изменений в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей путем внесения соответствующих записей.

Первинні документи, які містять обов’язкові реквізити та електронний цифровий підпис, матимуть юридичну силу і в електронному вигляді
ГУ Міндоходів у м. Києві у листі від 03.02.2014 р.
№ 1001/10/26-15-11-01-08 зазначило, що первинний документ, зокрема акт виконаних робіт, який оформлено відповідно до вимог Закону про бухгалтерський облік та законів щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису, матиме юридичну силу і в електронному вигляді.
Нагадаємо, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

 • назву документа (форми);
 • дату і місце складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Крім того, електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки), якщо:

 • його було підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;
 • під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;
 • особистий ключ підписувача відповідав відкритому ключу, зазначеному в сертифікаті.

Наголошено, що електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електрон­ну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.

Представление отчетности через «Электронный кабинет налогоплательщика»

Министерство доходов и сборов Украины в разъяснении от 19.02.2014 г. составило памятку о представлении отчетности через электронный кабинет налогоплательщика.
Для работы в этом сервисе необходимо получить электронную цифровую подпись, зарегистрироваться на сайте http://kpp.minrd.gov.ua и импортировать в свою учетную запись открытые сертификаты ЭЦП.
Также сообщаются подробности заполнения отчета, его подписания и отправки.
Подчеркивается, что подтверждением принятия отчета является вторая квитанция. Кроме представления налоговой отчетности, в электронном кабинете можно проверить состояние расчетов с бюджетом по налогам и свериться, просмотреть налоговый календарь и свои учетные данные, вести книгу учета доходов и расходов.

Законодатели хотят освободить от налогообложения некоторые операции по бесплатной передаче транспортных средств

Миндоходов инициирует освобождение от налогообложения операций по безвозмездной передаче транспорта сиротам и многодетным семьям.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения некоторых операций с безвозмездной передачей транспортных средств, разработанный Министерством, предлагается для общественного обсуждения.

Проект предусматривает освобождение от налогообложения (в части акцизного налога, утилизационного сбора и сбора за первую регистрацию) операций по безвозмездной передаче ТС во владение и пользование госорганов, учреждений (организаций), которые содержатся за счет бюджетных средств, детских домов, а также многодетных семей, в которых воспитывается пять и более детей, и др.

Принятие законопроекта, уверены специалисты Министерства, обеспечит гражданам и учреждениям, которые занимаются детьми, а также инвалидам реализацию в полной мере права на бесплатное получение транспортных средств от государства, поскольку освободит их от необходимости уплаты налогов и сборов в общем порядке. На сегодня законодательством предусмотрено только освобождение таких операций от налогообложения НДС.

Отдельно следует подчеркнуть, что передается исключительно транспорт, перешедший в собственность государства. Согласно статистическим показателям, большинство таких транспортных средств – это автомобили старше пяти лет, размер налогов и сборов на которые превышает их рыночную стоимость, что, в свою очередь, не позволяет их реализовать.

Поэтому безвозмездная передача таких средств госучреждениям является логическим шагом и будет способствовать ограничению ввоза на территорию Украины автомобилей, которые уже были в использовании.

Законотворцы предлагают обложить коммерческие сельхозземли дополнительным сбором

В Верховную Раду Украины подан законопроект № 4150 от 17.02.2014 г. о некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами.

Целью принятия законопроекта является правовое урегулирование вопросов, связанных с социально-экономическим развитием сельских территорий.

Его принятие позволит повысить ежегодные доходы местных бюджетов на 2,3 млрд грн, которые могут быть направлены на развитие инфраструктуры сел.

Законопроектом предлагается внести изменения в подраздел 10 раздела ХХ и изменить п. 4 ст. 2 раздела ХIХ Налогового кодекса Украины. Предложенные изменения временно, до 01 января 2025 года, в систему местных сборов вводят сбор на социально-экономическое развитие регионов.

Сбор на социально-экономическое развитие регионов – это местный сбор, средства от которого зачисляются в местный бюджет и используются на расходы бюджета развития: социально-экономическое развитие регионов, выполнение инвестиционных программ (проектов), строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов, сохранение и развитие историко-культурных заповедников Украины и т. д.

Объектом обложения сбором являются земли сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, находящиеся в пользовании субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц – предпринимателей), их обособленных подразделений.

Базой налогообложения сбором является площадь земель сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, находящихся в пользовании субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц – предпринимателей), их обособленных подразделений.

Плательщиками сбора являются субъекты хозяйствования (юридические лица и физические лица – предприниматели), их обособленные подразделения, которые являются пользователями земель сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Ставка сбора составляет 100 грн в год с одного гектара объекта налогообложения.

Предлагают отсрочить уплату налогов?

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об освобождении от уплаты налоговых санкций (№ 4155).
Автор проекта предлагает Ми­ни­стер­ству доходов и сборов дать указание всем органам доходов и сборов о недопустимости наложения штрафных санкций и пени за следующие нарушения налогового законодательства:
несвоевременную уплату налогов и сборов, срок уплаты которых наступил в период с 21 ноября 2013 года по 01 марта 2014 года, при условии, что соответствующие налоги и сборы будут уплачены не позднее 07 марта 2014 года.
несвоевременное представление отчетности, срок представления которой наступил в период с 21 ноября 2013 года по 01 марта 2014 года, при условии, что соответствующая налоговая отчетность будет представлена не позднее 07 марта 2014 года.
Это связано с тем, что большое количество граждан в определенный временной промежуток участвовали в акциях протеста, защищая свои права, а часть налогоплательщиков прекратили уплату налогов из-за потери органами государственной власти своей легитимности.

Міністерство доходів і зборів хочуть ліквідувати!
Міністерство доходів і зборів може бути розпущено
За словами народного депутата Олександри Кужель, на засіданні фракції «Батьківщина» обговорювалися такі питання:
повернення Пенсійному фонду функції адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ),
підпорядкування Податкової служби Міністерству фінансів,
функціонування Митної служби у вигляді окремого відомства.
Хто очолить ці відомства – обговорюється, в тому числі і з представниками Майдану. Планують, що це будуть нові обличчя серед українських управлінців, з вищою освітою, які зможуть провести ефективні реформи.

Про фінансову допомогу Україні

Мінфін 24 лютого 2014 року заявив про те, що оцінює обсяг необхідної Україні макрофінансової допомоги в $35 млрд.
Тоді ж міністерство ініціювало проведення міжнародної донорської конференції для надання допомоги Україні.
Євросоюз готовий виділити Україні більше €1 млрд фінансової підтримки вже у березні. Про це у Страсбурзі заявив комісар у справах бюджету ЄС Януш Левандовський.
Разом з тим єврочинов­ник підкреслив, що обо­в’яз­ко­вою умовою допомоги є проведення новим урядом реформ.
«Окрім грошової допомоги, Україна може розраховувати на позики під невисокий відсоток від європейських банків», – зазначив Левандовський.

В. о. міністра фінансів Юрій Колобов обговорив з представниками Казначейства США, а також зі старшим директором з питань міжнародної економіки Ради нацбезпеки США перспективи надання фінансової допомоги Україні.

Банкиры предлагают лимитировать продажу валюты

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) с целью прекращения панических и спекулятивных настроений участников рынка предложила Национальному банку Украины временно ограничить продажу иностранной валюты, в частности, введя лимит на ее приобретение физлицами в $1000 в течение дня.
«Приобретение валюты сверх указанной суммы, но не более 150 тыс. грн должно осуществляться в безналичной форме путем открытия депозитного счета в банке», – говорится в сообщении УКБС.
По мнению ассоциации, целесообразно лимитировать покупку иностранной валюты за гривны на межбанке для расчетов по внешнеэкономическим контрактам, позволив приобретать ее исключительно в случае подтверждения ВЭД-операции таможенной декларацией или надлежащим образом оформленным актом выполненных работ с введением запрета на проведение авансовых платежей или предоплаты.
УКБС также инициирует введение механизма приостановки торгов на межбанковском валютном рынке в случае отклонения курса иностранной валюты на 5 % и более от средневзвешенного курса за предыдущий день.
Банкиры считают, что для недопущения незаконных валютно-обменных операций Нацбанк должен ввести жесткий контроль над операциями, а также обеспечить прозрачность процесса продажи инвалюты, ежедневно публикуя объемы и курс интервенций.
УКБС добавляет, что для сдерживания процесса обесценивания национальной денежной единицы и сдерживания роста панических настроений необходимо доработать постановления НБУ: № 49 от 06 февраля этого года (о покупке валюты на межбанке минимум на шестой день после подачи заявки) и № 281 от 10 августа 2005 года (о порядке и условиях торговли иностранной валютой и правилах функционирования межбанка).
«В качестве крайней меры для сохранения сбережений населения и спасения страны от глубокого финансового кризиса на период наведения порядка в управлении финансами, УКБС не исключает необходимости введения временного моратория на куплю-продажу иностранной валюты в стране и досрочное снятие депозитов», – говорится в сообщении ассоциации.

P.S. На официальном сайте Национального банка Украины размещено сообщение о том, что он не рассматривал и не рассматривает применение любых ограничений доступа населения к банковским депозитам.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%