Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Податкові різниці

Ольга Марчук
економічний оглядач

№4(15)(2013)

Міжнародна громадська організація

Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів

Рада Підприємництва при

Кабінеті Міністрів України

вул. М.Грушевського, 12/2

м. Київ, 01008

Міністерство доходів і зборів

(правонаступнику Державної податкової служби України)

Львівська пл., 8

м. Київ, 04053 

м. Київ, 20 березня 2013 р.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України,

щодо визначення переліку податкових різниць»

Податкові різниці:

Пропозиції РНБА

Шановні пані та панове,

Від імені Міжнародної громадської організації «Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів» (РНБА) дозвольте запевнити Вас у високій повазі та звернутися з зауваженнями та пропозиціями до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо визначення переліку податкових різниць». За результатами проведення обговорення проекту змін до положень розділу III Податкового кодексу України (далі — ПКУ), члени РНБА вирішили наступне:

1. Підтримати ідею визначення об’єкта оподаткування зподатку на прибуток через коригування фінансового результату на податкові постійні та тимчасові різниці лише для великих підприємств;

2. Сприяти праву вибору інших способів розрахунку податку на прибуток платниками податків (прохання підприємців та бухгалтерів) з числа малих та середніх підприємств (визначених малими та середніми відповідно до законодавства). Інші варіанти розрахунку податку на прибуток прописати у ПКУ;

3. Удосконалити структуру Проекту закону, виділивши у ньому загальні підходи, галузеві особливості оподаткування та оподаткування операцій особливого виду;

4. Привести у відповідністьпоказники доходів та витрат відповідно до вимог суміжних документів одного спрямування. Проект ЗУ про визначення податкових різниць (розділ ІІІ ПКУ) — Наказ №27 — Порядок складання декларації з податку на прибуток. Для доведення ефективності нового механізму норми зазначених документів слід розглядати в комплексі;

5. Прописати загальний порядок відображення податкових різниць у реєстрах бухгалтерського або податкового обліку. Пропонуємо два варіанти виходу із ситуації:

а) визначити назви та статус реєстрів обліку в нормах ПКУ або Наказі №27;

б) надати законом право платникові податку самостійно визначати склад та зміст реєстрів обліку.

6. Прописати методики розрахунків податкових різниць, їх обліку та звітності, або в розділі ІІІ ПКУ, або в окремих методичних рекомендаціях;

7. Доопрацювати термінологію проекту закону з метою її уніфікації із стандартами   бухгалтерського обліку та нормативно-правовим забезпеченням господарської діяльності в Україні.

8. Відстрочити терміни для подання звітності щодо податкових різниць, починаючи зі звітних періодів 2014 року. Запровадження змін щодо визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток через коригування фінансового результату на податкові постійні та тимчасові різниці здійснювати з дотриманням чинних положень Податкового Кодексу України, а саме «…зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила…»

У додатку до проекту надано зауваження та пропозиції, які пропонуємо внести до проекту.

Додаток 1. Пропозиції та зауваження до проекту.

Звертаємося до Вас із проханням розглянути пропозиції РНБА та врахувати їх шляхом внесення відповідних змін до проекту Закону та чинного законодавства України.

В разі, якщо Вам буде необхідна наша експертна оцінка або професійна допомога, ми будемо раді бути корисними для Вас.

Щиро,

Т. Ковтун,

Голова податкового комітету МГО РНБА

Л. Аксьонова,

Президент МГО РНБА

Працював на підготовкою

пропозицій та зауважень

до проекту

член податкового комітету РНБА,

к. е. н., доцент, аудитор

О. Малишкін

Додаток 1

Пропозиції та зауваження до проекту

$1I.     Визначення облікового підходу до податку на прибуток

1. Згідно зі статтею 134 розділу ІІІ ПКУ об’єктом оподаткування є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135–137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138–143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу; дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 цього Кодексу, з джерелом походження з України.

Тобто, прибуток до оподаткування за нормами ПКУ можливо розрахувати за формулою 1:

Пр./зб.под.. = Д – С – ІВ, (1)

де:

Пр./зб. под. прибуток/збиток, згідноз нормами ПКУ;

Д — доходи;

С — собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

ІВ — інші витрати.

Саме такий алгоритм визначення об’єкта оподаткування закладений у форму декларації з податку на прибуток, затверджену наказом МФУ від 28.09.2011 р. №1213 (із змінами, внесеними наказами Мінфіну від 21.12.2011 р. №1684, від 05.12.2012 р. №1281) зі звітності за 2012 р.

2. Згідно з нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Податкові різниці», затвердженого наказом МФУ від 25.01.2011р. №27 (далі— Наказ №27) прибуток до оподаткуванняпропонується визначати інакше: фінансовий результат до оподаткування, розрахований шляхом порівняння доходів звітного періоду звитратами, що були здійснені для отримання цих доходів, які визнані іоцінені відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, коригується на суму постійних податкових різниць та частину суми тимчасових податкових різниць, що відноситься до звітного періоду.

Тобто, прибуток до оподаткування за нормами П(С)БО можливо розрахувати за формулою 2:

Пр./зб.под. = Пр.бух. +/– ППР +/– ТПРзв. періоду, (2)

де:

Пр./зб. под.— прибуток/збиток, згідно з нормами ПКУ;

Пр. бух. — прибуток/збиток, згідно з нормами П(С)БО;

ППР — постійна податкова різниця;

ТПР зв. періоду — тимчасова податкова різниця, що відноситься до звітного періоду.

3. Згідно зі статтею 134 розділу ІІІ проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України, щодо визначення переліку податкових різниць» (далі — проект ЗУ про визначення податкових різниць) об’єктом оподаткування є: прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування прибутку до оподаткування, визначеному у фінансовій звітності підприємства, на постійні та тимчасові податкові різниці щодо доходів та витрат та постійні податкові різниці, що виникають за окремими операціями відповідно до статей 136–140 цього Кодексу.

Податкові різниці визнаються в тому звітному податковому періоді, в якому визнаються доходи та витрати, щодо яких вони виникли, при визначенні прибутку у фінансовій звітності.

Тобто, прибуток до оподаткування, запропонований проектом змін до розділу ІІІ ПКУ можливо розрахувати за формулою 3:

Пр.оп. = Пр.ф. +/– ТПРд. +/– ППРд. + ТПРв. +/– ППРв., (3)

де:

Пр. оп. — прибуток податковий (деклараційний);

Пр. ф. — прибуток до оподаткування уфінансовій звітності;

ТПР д. — тимчасові податкові різниці щодо доходів (п. 139.1 ПКУ);

ППР д. — постійні податкові різниці щодо доходів (п. п. 136.1, 136.2 ПКУ);

ТПР в. — тимчасові податкові різниці щодо витрат (п. 140.1 ПКУ);

ППР в. – постійні податкові різниці щодо витрат (п. п. 137.1, 137.2).

Такий варіант розрахунків та обліку об’єкта оподаткування має право на втілення у норми законодавства, оскільки наближений до норм Наказу №27.

Не можна не звернути увагу, що наведені формули 1, 2 і 3 надають різний алгоритм визначення одного й того ж показника оподаткування. Проте, результат розрахунку за формулами 1, 2 та 3 повинен давати одну величину показника прибутку/збитку.

Зараз платники податків застосовують формулу 1 як основний алгоритм. Цей алгоритм виконує розрахункову функцію і ілюструє податковий підхід з позицій норм ПКУ до визначення показника прибутку. Формули 2 та 3 ілюструє бухгалтерський підхід до визначення показника прибутку.

Згідно з Наказом №27 податкові різниці, які враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) за звітний період, з метою бухгалтерського обліку поділяються на:

$1§податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

$1§податкові різниці щодо інших операційних доходів; 

$1§податкові різниці щодо інших доходів;

$1§податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

$1§податкові різниці щодо інших операційних витрат;

$1§податкові різниці щодо інших витрат;

$1§податкові різниці щодо надзвичайних доходів;

$1§податкові різниці щодо надзвичайних витрат.

Отже, аналітичні позиції різниць за проектом Закону та Наказом №27 не співпадають, і це не можна вважати прийнятним.

4. Пропозиції щодо податкових різниць у ПКУ бажано ув’язати із змінами до форм фінансової звітності відповідно до проекту Наказу МФУ від 25.02.2013р., який розміщено на сайті МФУ для обговорення «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». Проектом пропонується внести зміни у примітки до фінансової звітності, асаме, запровадити нові таблиці наступної форми:

«Додаток

до Положення бухгалтерського

обліку «Податкові різниці»

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

Групи

податкових різниць

Вплив постійних

податкових різниць на

Вплив тимчасових податкових різниць на

збільшення (зменшення)

доходу (+, –)

збільшення (зменшення)

витрат (+, –)

збільшення (зменшення)

доходу (+, –)

збільшення (зменшення)

витрат (+, –)

1

2

3

4

5

Податкові різниці щодо доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

×

 

×

Податкові різниці щодо інших операційних доходів

 

×

 

×

Податкові різниці щодо інших доходів

 

×

 

×

Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

×

 

×

 

Податкові різниці щодо інших операційних витрат

×

 

×

 

Податкові різниці щодо інших витрат

×

 

×

 

Разом

       

 

УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

Назва показника

За звітний період

За аналогічний період

попереднього року

1

2

3

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

   

Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць

   

Податковий прибуток (збиток)

   

На наш погляд, зазначені таблиці доцільно скасувати взагалі, або встановити право подачі інформації щодо податкових різниць за рішенням платника податку у спрощеному вигляді (див. Таблиці 1, 2).

Таблиця 1

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ 

Групи

податкових різниць

Вплив постійних

податкових різниць на

Вплив тимчасових податкових різниць на

збільшення (зменшення)

доходу (+, –)

збільшення (зменшення)

витрат (+, –)

збільшення (зменшення)

доходу (+, –)

збільшення (зменшення)

витрат (+, –)

1

2

3

4

5

Податкові різниці щодо доходів

 

×

 

×

Податкові різниці щодо витрат

×

 

×

 

Разом

       

 

Таблиця 2

УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

<td style="width: 108.75pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: blac

Назва показника

За звітний період

За аналогічний період

попереднього року

1

2

3

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

   

Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць

   

Податковий прибуток (збиток)

 <

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%