Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Договір на аудиторські послуги: вітчизняна практика та європейські тенденції

Руслан Білицький
юрист

№4(2012)

У даній статті ми пропонуємо розглянути особливості укладення договорів на аудиторські послуги в розрізі застосування норм національного законодавс­тва та їх співвідношення з міжнародними стандартами.
Аудит є підприємницькою діяльністю, здійснюваною на власний страх і ризик. Аудитор (аудиторська фірма), як і клієнт, зацікавлений у відсутності будь-яких непорозумінь, пов’язаних із робочим процесом, саме тому найпершим інструментом практикуючих фахівців має бути договір на надання послуг.
Класифікація аудиторських послуг визначена Рішенням АПУ №244/14 від 22.12.2011 р. «Про Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)». Так, згідно з переліком, послуги поділяються на:
послуги у сфері аудиту:
– завдання з надання впевненості,
– супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг;
інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю:
– ведення бухгалтерського обліку,
– складання фінансових звітів,
– відновлення бухгалтерського обліку,
– консультації тощо,
організаційне та методичне забезпечення аудиту:
– розробка і видання методичних матеріалів,
– проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів тощо.

Так, послуги аудиту надаються виключно на підставі договору (ч. 1 ст. 17 Закону України «Про аудиторську діяльність»). «Інші аудиторські послуги» можуть надаватися на підставі як договору, так і позадоговірних відносин (письмові та усні звернення замовника до аудитора).
У розумінні суті закону, форма договору на проведення аудиту – письмова, а на надання інших аудиторських послуг – за правилами загального законодавства, що регулює порядок укладання угод (наприклад, договір на консультаційні послуги, абонентське обслуговування, ведення бухгалтерського обліку та ін.).
Процес укладання договору на аудиторські послуги розпочинається вже з першої зустрічі з клієнтом, отримання замовлення на аудит або з надання аудитором комерційної пропозиції. Суть переговорів та комерційних пропозицій, якщо вони викладені у відповідному документі, є «офертою», тобто пропозицією укласти договір. У вітчизняній практиці оферта береться до уваги, якщо вона викладена в певному письмовому документі. Але європейська тенденція з цього питання та, власне, прогресивна практика спираються також на переписку засобами електронної пошти. Вміння тримати слово стає відзнакою якості подальшого надання послуг. Акцепт, тобто відповідь на пропозицію укласти договір на аудиторські послуги, може мати таку ж форму, як і первинна пропозиція. Таким чином, отримавши лист-замовлення від клієнта, аудитор надсилає у відповідь лист-згоду щодо проведення аудиту.
Що стосується послуг із проведення аудиту, на переддоговірному етапі слід керуватися ч. 1 Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року), а саме МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту». Зазначений стандарт розглядає відповідальність аудитора під час узгодження умов завдання з аудиту з управлінським персоналом і тими, кого наділено найвищими повноваженнями. Це охоплює обґрунтування наявності певних передумов для проведення аудиту, відповідальність за які несе управлінський персонал. Так, МСА 210 встановлює, що мета аудитора – прийняти або продовжувати завдання з аудиту лише тоді, коли узгоджено основу його виконання через:
обґрунтування наявності передумов для проведення аудиту;
підтвердження того, що досягнуто взаєморозуміння між аудитором та управлінським персоналом щодо умов завдання з аудиту.

Стандарт зазначає, що в інте­ресах як суб’єкта господарювання, так і аудитора необхідно, щоб аудитор підтвердив прий­няття завдання та його розуміння шляхом надіслання листа-зобов’язання з аудиту до початку аудиту для уникнення непорозумінь. Лист-зобов’язання, по суті, виступає як офертою, так і акцептом (залежно від ініціатора). Його форма та зміст можуть змінюватися залежно від кожного суб’єкта господарювання, але обов’язково повин­ні містити:
мету та обсяг аудиту фінансової звітності;
відповідальність аудитора;
відповідальність управлінського персоналу;
ідентифікацію застосовної концептуальної основи фінансової звітності;
посилання на очікувану форму та зміст будь-яких звітів, що їх надасть аудитор, і констатацію того, що можуть існувати обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваних форми та змісту.

За необхідності до вищезазначених питань можуть бути включені наступні:
домовленість про форму будь-якого іншого повідом­лення результатів завдання з аудиту;
уточнення обсягу аудиту, включаючи посилання на застосовне законодавство, нормативні акти, МСА, етичні принципи;
той факт, що через властиві обмеження аудиту разом із властивими обмеженнями внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити навіть у тому випадку, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА;
домовленість стосовно планування та виконання аудиту, включаючи склад аудиторської групи;
очікування, що управлінський персонал надасть письмові запевнення;
згоду управлінського персоналу інформувати аудитора про факти, що можуть вплинути на фінансову звітність та про які управлінському персоналу може стати відомо впродовж періоду з дати аудиторського звіту до дати оприлюднення фінансової звітності;
домовленості щодо залучення інших аудиторів та експертів до деяких аспектів аудиту тощо.

За своєю суттю вищевказані правила є вимогами європейських стандартів до умов договору про надання аудиторських послуг (як, власне, аудиту, так і інших послуг).

Детальний зміст договору про надання аудиторських послуг суттєво залежить від їх виду, але спільними є умови щодо предмета, терміну, обсягу послуг, розміру й умов оплати, прав, зобов’язань і відповідальності сторін. Законодавець у профільному законі виділив саме ці суттєві умови.
Зосередимо вашу увагу на договорі про виконання завдань з аудиту. На нашу думку, серед указаних умов договору слід передбачати ті, що розкриють і конкретизують неврегульовані питання подальшого надання послуг.
Так, у розділі «Зобов’язання сторін», перелік зобов’язань замовника повинен включати наступні положення:
надання аудитору можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної для виконання робіт;
відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора;
сприяння отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;
не втручання в методику перевірки, організацію роботи аудитора з метою зміни його професійної думки;
своєчасно прийняти та оплатити роботу виконавця.

Серед зобов’язань виконавця варто виділити наступні:
дотримуватися вимог чинного законодавства, Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, Міжнародного стандарту контролю якості 1 та Кодексу етики професійних бухгалтерів;
зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, та не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
повідомляти власників, упов­новажених ними осіб про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
належним чином проводити аудит та/або надавати інші аудиторські послуги;
займати нейтральну позицію до персоналу та замовника
в цілому;
виконати прийняті на себе зобов’язання якісно та у визначені строки.
У розділі «Права сторін» не буде зайвим викласти наступні положення:
Основні права виконавця:
самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;
отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб;
отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;
перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення конт­рольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю;
відмовитися від виконання зобов’язань за цим договором, якщо замовник втручається в його діяльність.

У розділі договору про порядок і терміни оплати встановлюється порядок визначення вартості аудиторських послуг. Можливі різні варіанти, наприклад, такі:
а) у договорі вказується ціна, встановлена за угодою сторін;
б) у договорі вказується ціна, встановлена за угодою сторін, і зазначається порядок додаткової оплати у разі виникнення додаткових витрат, не врахованих при формуванні договірної ціни;
в) у договорі вказується орієнтовна вартість аудиторських послуг (або вартість людино-години роботи) і встановлюється, що остаточна ціна буде визначена у додатковій угоді (що є невід’ємною частиною договору), виходячи з фактично здійснених витрат.

У більшості випадків замовників більше влаштовує перший варіант, не пов’язаний із додатковими витратами або збільшенням договірної ціни. Звичайно, аудитор може погодитися на цей варіант, якщо він впевнений у тому, що обсяг майбутніх робіт визначено ним вірно, а виникнення додаткових витрат малоймовірно. В іншому випадку аудитору більш підходять варіанти б) і в). У цьому ж розділі слід обумовити також порядок і терміни оплати, наприклад:
а) 100% передоплата;
б) часткова передоплата (наприклад, 50%) з оплатою частини по закінченні робіт;
в) оплата по завершенні робіт.
Природно, що для аудитора більш вигідний варіант а), але замовник на нього погоджується дуже рідко (іноді з принципових міркувань). На практиці більш поширений варіант б), який влаштовує обидві сторони.

Відповідальність сторін договору регламентується Цивільним кодексом України, а також Законом України «Про аудиторську діяльність». Іноді замовник наполягає на включенні в цей розділ обов’язку виконавця щодо відшкодування збитків, пов’язаних із нарахуванням перевіряючими органами санкцій за звітний період, перевірений аудитором. Позиція аудитора може бути наступною. Обов’язок виконавця по відшкодуванню збитків замовнику передбачено Цивільним кодексом України (ст. 906 ЦКУ) незалежно від наявності або відсутності подібного пункту в договорі. Таким чином, якщо замовник на цьому наполягає, то в розділ відповідальності сторін може бути включений пункт, що передбачає відшкодування виконавцем замовнику понесених останнім збитків (штрафних санкцій, обґрунтовано нарахованих перевіряючим органом, який виявив суттєві помилки та порушення в перевіреному аудитором періоді), що виникли з вини виконавця. Із такого формулювання не виникає додаткової відповідальності аудитора, оскільки вона, по суті, повторює формулювання Цивільного кодексу.
Бажано також у розділі «Відповідальність сторін» зазначити наступні положення:
керівництво замовника несе персональну відповідальність за повноту, достовірність і юридичну чинність бухгалтерських та інших документів, які надаються виконавцю для виконання завдання;
замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, за фінансові результати та за звітність за ними; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності, які не перевірялися до цієї перевірки або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій виконавця по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок тощо);
виконавець не несе відповідальність за порушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припустився, за невірні висновки, яких він дійшов під час виконання договору, якщо замовник не надав (надав не повністю, несвоєчасно) необхідні відомості, первинну документацію
або у будь-який інший  спо­сіб створив умови, які   сприяли   помилкам у роботі виконавця;
з огляду на той факт, що через властиві обмеження аудиту разом із властивими обмеженнями внутрішнього контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можуть бути не виявлені. Відповідно до МСА, виконавець відповідальності не несе.

У розділі «Порядок прийому-передачі наданих послуг» потрібно вказати перелік, характеристику та послідовність процедур, які виконуються сторонами під час передачі результатів роботи, а також умови і порядок оформлення відмови замовника прийняти виконану роботу. У цьому розділі виконавцю не завадить зазначити умови, за яких його обов’язок щодо передачі акту виконаних робіт та аудиторського звіту вважається виконаним, а також умови, за якими роботи за договором вважаються прийнятими у повному обсязі. Наприклад, «у разі ненадходження від замовника підписаного акту виконаних робіт або письмових зауважень до нього впродовж трьох днів, послуги за цим договором вважаються прийнятими в обсязі,
вказаному в акті».
У розділі «Строки виконання робіт» вказується тривалість виконання роботи, дати початку та закінчення, а також терміни надання результатів виконаної роботи. Тут виконавцю бажано передбачити умови щодо випадків, коли строк виконання робіт може бути продовжений (наприклад, у разі несвоєчасного надання замовником інформації, потрібної для виконання робіт виконавцем, строк виконання робіт продовжується на строк такої затримки).

Зауважимо також, що важливою умовою договору на надання аудиторських послуг, застосування якої є поширеною європейською практикою, може бути умова про страхування ризиків, пов’язаних із наданням клієнту конкретної послуги. Професійна відповідальність аудиторів страхується для того, щоб компенсувати майнову шкоду, яка може бути заподіяна третім особам у ході здійснення аудиторських перевірок. При цьому в якості третіх осіб можуть виступати не тільки фірми, в яких проводяться перевірки, а й ті особи, що використовують їх результати. Договір страхування відповідальності аудиторів може бути укладений або на певний термін, або на період проведення конкретної аудиторської перевірки. Можна застрахувати відповідальність аудиторів при проведенні обов’язкового аудиту або при наданні супутніх послуг.
Договір страхування аудиторської відповідальності може передбачати наступні страхові випадки:
претензії замовників аудиторських послуг, які мають законні підстави;
судові рішення про виплати завданих збитків потерпілим;
витрати, понесені у зв’язку з необхідністю повторного проведення аудиторської перевірки;
збиток, заподіяний у результаті арифметичних помилок, припущених у ході розрахунків;
збиток, заподіяний псуванням або втратою фінансових документів у ході здійснення аудиторської перевірки.

Враховуючи специфіку аудиту, його глибоку спеціалізацію, слід також окремо виділити позитивний європейський досвід застосування третейських застережень щодо розгляду спорів з питання надання аудиторських послуг. Наявність професійного посередника – третейського суду, до складу якого можуть входити відповідні фахівці з аудиту, знач­но полегшить вирішення спору, оскільки загальний суд може бути обмежений у застосуванні спеціальних норм і стандартів аудиту. До того ж вирішення спору
в третейському суді надає змогу
«не виносити сміття з дому», вирішити його в дружньому колі незалежних посередників.

Резюмуючи сказане, можемо зазначити, що процес укладання договорів на аудиторські послуги, форма та зміст цих договорів, складають симбіоз звичаїв ділового обороту, національного законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Професійно складений договір на аудиторські послуги є запорукою успішної подальшої роботи з замовником та дозволяє уникнути будь-яких непорозумінь у взаємовідносинах аудитора та клієнта.


Д О Г О В І Р №
на надання аудиторських послуг

Місто __________, __________________________ дві тисячі дванадцятого року


ТОВ___________________, в особі ____________, що діє на підставі ______ та Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №_____, виданого рішенням Аудиторської палати України № _____ від _______ року (в подальшому – Виконавець), з одного боку, та ТОВ___________________, в особі ____________, що діє на підставі _______ (в подальшому – Замовник), з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання щодо здійснення аудиту фінансової звітності Замовника станом на ___.____.______ року у складі:
- ________________________________________________________________________________, на предмет повноти, достовірності, відповідності
__________________________________________ , а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати надані послуги в строки та на умовах, визначених даним Договором.
1.2. Мета аудиту – висловлення незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку (звіту) стосовно відповідності фінансової звітності Замовника вимогам _________________________________________________________________________________.


2. Обов’язки Сторін

2.1. Обов’язки Виконавця:
2.1.1. Зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, та не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
2.1.2. Дотримуватися вимог чинного законодавства, Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, Міжнародного
стандарту контролю якості 1 та Кодексу етики професійних бухгалтерів;
2.1.3. Уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу;
2.1.4. Займати нейтральну позицію до персоналу та Замовника в цілому;
2.1.5. В ході виконання зобов’язань за даним Договором повідомляти Замовника про виявлені факти недостовірностей (відхилень) під час здійснення
фінансово-господарської діяльності та можливі наслідки таких відхилень для Замовника;
2.1.6. У процесі аудиту надавати Замовнику свої зауваження та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, які можуть бути виправлені під час перевірки;
2.1.7. Виконати прийняті на себе зобов’язання якісно та у визначені строки;
2.1.8. У разі об’єктивної неможливості надання послуг завчасно попередити Замовника про таку неможливість.
2.2. Обов’язки Замовника:
2.2.1. Забезпечити доступ Виконавця до будь-яких інформаційних даних або підрозділів Замовника, які необхідні йому для виконання умов цього
Договору, та створити Виконавцю належні умови для надання послуг;
2.2.2. Сприяти отриманню інформації в разі потреби від третіх осіб;
2.2.3. Не втручатися в процес надання послуг Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою впливу на його професійну думку;
2.2.4. Своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця за цим Договором відповідно до його умов.


3. Права Сторін

3.1. Права Виконавця:
3.1.1. Самостійно визначати форми та методи надання аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів аудиту;
3.1.2. Отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета аудиторських послуг і знаходяться як у Замовника, так і у третіх осіб;
3.1.3. Отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва чи працівників Замовника;
3.1.4. Перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів
виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
3.1.5. Залучати на договірних засадах до участі в наданні консультацій фахівців різного профілю;
3.1.6. Відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором, якщо Замовник втручається в його діяльність.
3.2. Права Замовника:
3.2.1. Отримувати від Виконавця пропозиції, зауваження та інші записи, зроблені ним у процесі підготовки звіту про фактичні результати виконання завдання з погоджених процедур.


4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість аудиторських послуг, що надаються Виконавцем відповідно до п. 1.1 цього Договору, встановлюється в розмірі __________грн,
у т.ч. ПДВ ____________грн.
4.2. Протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання даного Договору Замовник перераховує на умовах передплати суму, визначену в п. 4.1. даного Договору, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


5. Результати надання послуг та порядок прийому-передачі наданих послуг

5.1. Результатом робіт, відповідно до п. 1.1 цього Договору, є надання Замовнику аудиторського висновку (звіту) згідно з Міжнародними стандартами
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
5.2. Після надання Замовнику аудиторського висновку, Виконавець надає Замовнику Акт виконаних робіт (наданих послуг) у 2 (двох) примірниках,
підписаних зі своєї сторони.
5.3. Замовник протягом трьох робочих днів розглядає результати наданих послуг та повертає Виконавцю 1 (один) примірник Акту виконаних робіт
(наданих послуг), підписаний зі своєї сторони.
5.4. Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі та такими, що надані відповідно до умов цього Договору в день підписання Замовником актів виконаних робіт (наданих послуг), якщо інше не передбачено в додаткових угодах до даного Договору.
5.5. Якщо у встановлені п. 5.3 цього Договору строки Виконавець не отримає підписаний Замовником Акт виконаних робіт (наданих послуг) або письмову вмотивовану відмову від прийняття наданих послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі та такими, що надані відповідно
до умов цього Договору в день передачі Замовнику актів виконаних робіт (наданих послуг).


6. Особливі умови

6.1. Якщо в процесі роботи буде з’ясовано її недоцільність, то питання про її припинення вирішуються за взаємною згодою сторін і оформлюється у вигляді додаткових угод до цього Договору.
6.2. Згода Виконавця на виконання робіт, які є предметом цього Договору, не є гарантією складання Виконавцем безумовно позитивного аудиторського висновку.
6.3. Оплата робіт згідно з цим Договором здійснюється незалежно від того, якого виду висновок склав Виконавець.
6.4. У зв’язку з тестовим характером аудиторської перевірки та іншими властивими перевірці обмеженнями (разом з обмеженнями, властивими будь-якій
системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю), є неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими.


7. Відповідальність сторін

7.1. У разі порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні збитки, в порядку, передбаченому законодавством України.
7.2. Розмір майнової відповідальності Виконавця не може перевищувати фактично завданих Замовнику збитків з його вини.
7.3. Керівництво Замовника несе персональну відповідальність за повноту та достовірність, юридичну чинність бухгалтерських та інших документів, які надаються Виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність Виконавця.
7.4. Замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звітність по них; за початкові залишки
на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності; за невиконання рекомендацій Виконавця щодо усунення виявлених невідповідностей
(відхилень, помилок тощо).
7.5. У разі, якщо Замовник не надав (надав не повністю чи несвоєчасно) необхідних відомостей, первинної документації або у будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі Виконавця, то Виконавець не несе відповідальності за порушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припустився, та за неправильні висновки, яких він дійшов під час проведення аудиту.
7.6. З огляду на той факт, що через властиві обмеження аудиту разом із властивими обмеженнями внутрішнього контролю існує неминучий ризик того,
що деякі суттєві викривлення можуть бути не виявлені, відповідно до МСА Виконавець відповідальності не несе.
7.7. У разі порушення Замовником строків оплати послуг, передбачених п. 4 даного Договору, Замовник платить на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
7.8. Сплата штрафних санкцій та/або відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за цим Договором.


8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні цього Договору, передаються на розгляд у ________________.


9. Строк виконання робіт та чинності Договору

9.1. Строк виконання робіт: з _______________по ________________.
9.2. В разі порушення Замовником строків оплати послуг, визначених в п. 4.2. даного Договору, строк виконання послуг автоматично продовжується на строк такої затримки.
9.3. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту виконання всіх прийнятих на себе Сторонами зобов’язань.


10. Інші положення

10.1. Цей Договір може бути розірваний, змінений чи доповнений за взаємною згодою Сторін шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди, а також у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.3. Сторони визнають правомірною можливість обміну між собою інформацією (документами) за допомогою факсу, особисто або поштою (рекомендованим листом та електронною поштою) за адресами Сторін, вказаними в п. 11 даного Договору.
10.4. Сторони своєчасно інформують одна одну про всі зміни в їх реквізитах, не пізніше ніж через 3 (три) банківські дні після виникнення таких змін. До письмового повідомлення Стороною про зміни своїх реквізитів, інша Сторона виконує умови Договору, керуючись реквізитами, вказаними в п. 11 цього Договору.
10.5. Відносини, які виникають при укладенні та виконанні цього Договору і неврегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.
10.6. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.
10.7. Кожна зі сторін цього Договору має право припинити його дію. Для цього одна Сторона повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим Договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому Сторона-ініціатор припинення дії Договору виплачує іншій Стороні компенсацію у розмірі _____% від загальної вартості робіт згідно з п. 4.1 цього Договору.
10.8. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у будь-кий час без сплати вищевказаної неустойки та зі стягненням із Замовника збитків у разі, якщо під час виконання Договору він дізнається про протиправні дії Замовника.
10.9. У разі дострокового припинення дії Договору, згідно з п. 10.8. цього Договору, оплачені Замовником наперед суми поверненню не підлягають.


11. Реквізити сторін


ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

«_________________________»
Місцезнаходження: Місцезнаходження:

Адреса для листування: Адреса для листування:

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ
п/р п/р
в в
МФО МФО
ІПН ІПН
Свідоцтво платника ПДВ № Свідоцтво платника ПДВ №
Тел. (____) Тел. (____)
e-mail: e-mail:
___________________ /_________________/ ___________________ /____________________/

 


Коментарі  

0 #1 Коля 23.06.2017, 23:46
Красіво
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%