Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
 

Вопросы и ответы / Питання та відповіді / Questions & Answers

№12(23)(2013)

Працівника було відравлено у відрядження на сім календарних днів, а саме – з шостого по дванадцяте листопада 2013 року. Але при поверненні відбулася затримка рейсу, й фактично відрядження тривало вісім днів. Чи підлягають нарахуванню (виплаті) добові за зайвий день відрядження? І якщо так, то чи можна їх віднести до складу податкових витрат, адже працівник фактично не виконував свої трудові обов’язки?
Якщо виконання рейсу відкладається на наступний день за днем, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, більшу частину витрат, пов’язаних із фінансуванням власних потреб фізичної особи, авіакомпанія бере на себе.
Згідно з гл. 4 розд. XVI Правил повітряних перевезень
пасажирів і багажу, затверджених наказом Мінінфраструк­тури від 30.11.2012 р. № 735, перевізник має надати пасажирам номери в готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом «аеропорт – готель – аеропорт».
Але жоден нормативний документ не забороняє і в цьому випадку нарахувати працівнику добові витрати, а в Податковому кодексі відсутні будь-які обмеження щодо віднесення таких «зайвих» добових до складу податкових витрат.
У пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 ПКУ зазначено, що до складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням. Передбачено й максимальну суму таких витрат на кожен календарний день відрядження, яка розраховується відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Розглянемо, як підтвердити правомірність включення до витрат сум добових, нарахованих за період затримки авіарейсу.
Якщо працівник відряджений до країни, в’їзд громадян України на територію якої здійснюється за наявності візи, то в цьому випадку достатньо видати наказ керівника підприємства про продовження терміну відрядження у зв’язку із затримкою рейсу та нарахування добових за час затримки.
Час затримки визначиться за відміткою Держ­при­кор­донслужби в закордонному паспорті працівника (або документі, що його замінює).
Якщо ж працівника відряджено в межах України чи до країни, в’їзд громадян України на територію якої не потребує наявності візи, то крім видання наказу керівника підприємства знадобиться також довідка авіакомпанії про час затримки такого рейсу.
Якщо ж пасажирові видадуть посадковий талон із зазначенням фактичної дати вильоту, то буде дос­татньо наказу й такого талону.
Отже, враховуючи все вищенаведене, робимо висновок щодо вашої ситуації.
За період затримки рейсу нарахування добових та віднесення їх до складу податкових витрат можливе за умови видання наказу керівника про продовження термі­ну відрядження та нарахування добових за такий період.
При відрядженнях на території України або до країн, для в’їзду на територію яких не потрібна віза (дозвіл на в’їзд), додатково знадобиться довідка авіакомпанії про затримку рейсу, якщо в посадковому талоні пасажира не зазначено фактичну дату вильоту.

Автотранспортное предприятие (АТП) на своей территории осуществляет временное размещение отработанных шин и не подлежащих ремонту аккумуляторов. Являемся ли мы плательщиками экологического налога?
Значение понятия «размещение отходов» было уточнено Законом Украины от 24.05.2012 г. № 4834-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм». Так, с 01.01.2013 г. в соответствии с пп. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 НКУ под ним подразумевают «постоянное (окончательное) пребывание или захоронение отходов в специально отведенных для этого местах или объектах (местах размещения отходов, хранилищах, полигонах, комплексах, сооружениях, участках недр и т. п.), на использование которых получены разрешения уполномоченных органов».
Согласно пп. 240.1.3 НКУ, плательщиками экологичес­кого налога являются субъекты хозяйствования, а также юрлица, которые не осуществляют хозяйственной (предпринимательской) деятельности, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, в ходе деятельности которых осуществляется размещение отходов.

Учитывая вышеизложенное, с 01.01.2013 г. субъекты хозяйствования, осуществляющие временное размещение (хранение) отходов, в том числе и опасных, до их передачи на утилизацию и захоронение не являются плательщиками экологического налога, при условии наличия договора на удаление и утилизацию отходов с коммунальными или специализированными предприятиями.

В июле 2013 года наше предприятие (через подотчетное лицо) уплатило наличными другому предприятию сумму, превышающую 10 тыс. грн. В декабре ожидаем налоговую проверку. Подскажите, какие штрафные санкции предусмотрены за данное нарушение. Могут ли быть применены штрафные санкции за превышение лимита кассы
Вначале рассмотрим вторую часть вашего вопроса, а именно могут ли быть применены штрафные санкции за превышение лимита кассы.
Согласно ст. 1 Указа Президента от 12.06.1995 г.
№ 436/95 «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности», штрафные санкции предусмотрены за превышение остатка наличности в кассе.
С 1 сентября 2013 года согласно постановлению Правления НБУ от 06.06.2013 г. № 210, установлена предельная сумма расчетов наличными между субъектами хозяйствования и физическими лицами и внесены изменения в п. 2.3 и 7.46 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины», утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637.
Теперь лимит кассы не имеет никакого отношения к превышению наличных расчетов, то есть сумма превышения 10-тысячного ограничения к остаткам наличности в кассе, для сравнения с утвержденным лимитом, не прибавляется.
Согласно норме п. 11 подраздела 10 раздела XX «Пере­ходные положения» Налогового кодекса, штрафные (финансовые) санкции (штрафы) по результатам проверок, которые осуществляются контролирующими органами, применяются в размерах, предусмотренных законом, д­ействующим на день принятия решений относительно применения таких штрафных (финансовых) санкций.
Учитывая все вышеизложенное, в вашем случае, штрафные санкции, предусмотренные Указом № 436, применяться не будут. А вот административных санкций не миновать.
С 1 января 2013 года Законом Украины от 06.12.2012 г.
№ 5518-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части дальнейшего совершенствования администрирования налогов и сборов» КУоАП дополнено ст. 16315.
Эта статья содержит размеры административных штрафов, которые налагаются на должностных лиц предприятий (директора и главного бухгалтера) за нарушение порядка проведения наличных расчетов.
Стоит отметить, что если до 01.01.2013 г. суммы были достаточно гуманны, то сейчас они шокирующие.
«Наличные» нарушения влекут наложение штрафа на должностных лиц от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 грн до 3400 грн), а при повторном подобном нарушении в течение года – от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 грн до 17 000 грн). И этот штраф должностные лица должны уплатить из своего кармана.

Податковий орган анулював фірмі реєстрацію платника ПДВ. На дату анулювання маємо податкові накладні, які не зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних. Чи маємо ми право їх зареєструвати, якщо 15 календарних днів з дати їх виписки ще не минуло?
У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду та закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6
ст. 184 ПКУ).
Звітним (податковим) періодом для платників ПДВ є календарний місяць, а в особливо визначених ПКУ випадках – календарний квартал (п. 202.1 ст. 202 ПКУ).
Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, календарному кварталу, календарному півріччю або календарному року (п. 49.18 і п. 203.1
ст. 203 ПКУ).
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» затверджено порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних.
Згідно з п. 201.10 ст. 201 ПКУ, реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здій­снюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

Отже, якщо врахувати, що платник, який збирається анулювати реєстрацію платника ПДВ, зобов’язаний подати за останній податковий період податкову звітність з ПДВ, з урахуванням граничного терміну, протягом 20 (40) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання, то особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, має право зареєструвати податкові накладні та/або роз­рахунки коригування до податкових накладних у Єдиному р­еєстрі податкових накладних, за умови, що з дати їх виписки минуло не більше 15 календарних днів.

Материнская компания нашего представительства находится в Германии, в связи с чем командировки наших сотрудников за границу довольно часты. Подскажите, можем ли мы авансы на командировку в евро выплачивать не только из кассы, но и переводить на личный счет сотрудника в банке? И если да, то зарплату и командировочные можно переводить на любой личный счет сотрудника в банке или только на специальный зарплатный?
В соответствии с п. 5 р. 1 Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансо­в Украины от 13.03.1998 г. № 59 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 17.03.2011 г.
№ 362), предприятие, направляющее работника в командировку, обеспечивает его средствами для осуществления текущих расходов во время служебной командировки (авансом).
Аванс командированному работнику может выдаваться наличностью или перечисляться в безналичной форме на соответствующий счет для использования с применением платежных карточек.
Если доверенные лица юридических лиц не имеют корпоративных платежных карточек, то денежные авансы на командировку могут выдаваться им через личные платежные карточки.
Средства, зачисленные на личный карточный счет работника, считаются выданными ему под отчет.
Использование средств должно быть подтверждено соответствующими отчетными документами (в том числе документами по операциям с применением платежных карточек). Порядок открытия текущих счетов физическим лицам для собственных нужд регламентирован п. 7.12 главы 7 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.11.2003 г. № 492, которым определен исчерпывающий перечень операций по зачислению средств в иностранной валюте на текущие счета физических лиц – резидентов.
Зачисление на такие счета средств по выплате аванса на командировку не предусмотрено.

Из вышеизложенного следу­ет, что предприятие имеет право обеспечить авансом в иностранной валюте работника, направляемого в командировку, путем:
• выдачи валюты наличными из кассы предприятия;
• перечисления на корпоративную карточку, если на предприятии оформлены корпоративные карточки на работников, которые направляются в командировку за рубеж.
Пунктом 7.8 главы 7 Инструкции № 492 определено, что по текущим счетам в национальной валюте физических лиц – резидентов осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства Украины, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.
Законодательство Украины не предусматривает запрет на выплату зарплаты сотруднику на его личный счет в банке.
Основанием для такой выплаты будет заявление сотрудника, составленное в произвольной форме, в котором он просит предприятие перечислить заработную плату на его личный счет в банке, указав его реквизиты.
В случае, если предприятие намерено перечислить заработную плату в иностранной валюте на карточный счет сотрудника, пребывающего в командировке за границей, такая операция не может быть проведена в силу того, что приобретение иностранной валюты для осуществления оплаты труда работников-резидентов не предусмотрено действующими нормативными актами НБУ.
Кроме того, п. 7.12 главы 7 Инструкции № 492 не преду­сма­тривает зачисление средств из выплаты заработной платы на текущие счета в иностранной валюте физических лиц – резидентов.
Проблему можно решить путем открытия физичес­кому лицу, которое направляется в командировку за границу, карточного счета в национальной валюте в одной из международных платежных систем (Visa, MasterCard или American Express). За рубежом на время командировки физическое лицо будет иметь возможность получать наличные деньги в валюте стран пребывания или свободно конвертируемой валюте через банкоматы либо банковские терминалы.

З наступного року сфера діяльності нашого підприємства розширюється. Доведеться укладати договори з партнерами з Великобританії й США. Тому ми оплатили навчання свого працівника (юриста) на курсах англійської мови. Чи буде така сплата доходом працівника?
Якщо так, то чи потрібно застосовувати коефіцієнт до суми оплати?
Як відобразити таку операцію в формі № 1ДФ?
Сума, сплачена роботодавцем за навчання працівника, не є доходом платника податків, якщо виконуються такі умови (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 ПКУ):
• навчання відбувається у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах і передбачає отримання певної спеціальності з видачею диплома державного зразка;
• за кожний повний або неповний місяць сума оплати не перевищує розмір місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2013 році така сума дорівнює 1610 грн (1147 грн х 1,4), а сума перевищення обкладається ПДФО на загальних підставах);
• з працівником укладається письмовий договір, що після навчання він зобов’язаний відпрацювати у роботодавця не менше трьох років.

Така сума неоподатковуваного доходу працівника відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «145».
Якщо хоч одну з цих умов не буде виконано, сплачена сума стає додатковим благом для працівника і включається до його загального оподатковуваного доходу (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ). У формі № 1ДФ така сума оподатковуваного доходу працівника відображається з ознакою доходу «126».
Якщо за законодавством потрібно, щоб працівник підвищив свою кваліфікацію або пройшов перепідготовку, то сума, сплачена роботодавцем на такі цілі, не є додатковим благом працівника і не обкладається ПДФО (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).
Така сума неоподатковуваного доходу працівника відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «158».
Враховуючи вищенаведене, зробимо висновок: навчання вашого працівника на курсах іноземних мов не передбачає отримання диплома державного зразка про освіту. Крім того, обов’язкове володіння іноземною мовою юристом не передбачено чинним законодавством. Отже, сума, сплачена вашим підприємством за навчання юриста на курсах іноземних мов, є додатковим благом і включається до місячного оподатковуваного доходу працівника в період її фактичної сплати.
Тепер щодо застосування (незастосування) натурального коефіцієнта при розрахунку ПДФО. Згідно з п. 164.5 ст. 164 ПКУ, натуральний коефіцієнт застосовується при нарахуванні (наданні) доходів у будь-якій негрошовій формі, і базою оподаткування є сума такого доходу, розрахована за звичайними цінами й помножена на коефіцієнт.
У вашому випадку навчальному закладу за навчання працівника перераховано сплату в грошовій формі, але сам працівник отримав не гроші, а можливість вивчати англійську мову за рахунок підприємства.

Отже, база оподаткування у цьому випадку визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта (при ставці ПДФО 15 % – 1,176471, при ставці ПДФО 17 % – 1,204819).

Наша фирма при проведении рекламной акции использовала бесплатную раздачу буклетов с изображением предоставляемых нами услуг. Буклеты были изготовлены типографией, которая выписала налоговую накладную и передала нам буклеты по акту приема-передачи. В связи с изменениями, внесенными в НКУ по трансфертному ценообразованию, какой налоговый доход и какие налоговые обязательства по НДС возникнут в данной ситуации?
Имеем ли мы право на налоговый кредит?
Операции по поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, являются объектом обложения НДС (п. 185.1 ст. 185 НКУ). Товаром являются любые материальные и нематериальные активы, а, следовательно, и рекламные буклеты (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 НКУ).
А поскольку согласно пп. 14.1.191 НКУ поставкой товаров является и их бесплатная раздача (критерием в данном случае будет факт передачи права собственности), необходимо признать налоговое обязательство по НДС на дату бесплатной раздачи ваших буклетов.
Но, как вы правильно заметили, с 01.09.2013 г. в связи с изменениями, внесенными в НКУ по трансфертному ценообразованию, обычная цена с целью опре­деления базы обложения НДС применяется только для контролируемых операций.
Вряд ли операции по раздаче рекламных буклетов будут признаны контролируемыми. А это означает, что при бесплатной раздаче договорная цена равна нулю. Отсюда и база налогообложения и налоговые обязательства по НДС будут равны нулю.
Право на налоговый кредит возникает, когда приобретенный (изготовленный) товар или услуга используется в налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности плательщика налога (п. 198.3 ст. 198 НКУ).
Следовательно, чтобы получить право на налоговый кредит по НДС, нужно доказать одновременное соблюдение двух условий при бесплатной раздаче рекламных буклетов, а именно: облагаемость НДС такой операции и ее связь с хозяйственной деятельностью.
Если вы правильно оформите рекламную акцию и отразите налоговые расходы по ее проведению в налоговых расходах, контролируемые органы признают связь такой бесплатной раздачи с хозяйственной деятельностью.
А вот со вторым условием с 01.09.2013 г. не все так однозначно.
Как мы говорили выше, бесплатная раздача рекламных буклетов подлежит обложению НДС, но поскольку обычная цена к таким раздачам уже не применяется, и база налогообложения, и налоговые обязательства по НДС равны нулю, есть риск непризнания налоговиками права на налоговый кредит. Нет налогового обязательства по НДС, нет и права на налоговый кредит по НДС.
Поэтому чтобы не рисковать, рекомендуем по данному вопросу получить индивидуальную консультацию в органах Министерства доходов и сборов по месту учета.

Теперь выясним, возникает ли налоговый доход от бесплатной раздачи рекламных буклетов. Операции по реализации товаров являются одной из составляющих налогового дохода (пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 НКУ). Поскольку бесплатная раздача – это тоже реализация товара (пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 НКУ), то стоимость таких операций нужно включать в налоговый доход. Но снова-таки, до 01.09.2013 г. для определения такой стоимости применялась обычная цена. Сегодня порядок определения обычной цены прописан в ст. 39 НКУ и касается только контролируемых операций.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%