Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
 

Витрати майбутніх періодів

Костянтин Молибога
практикуючий аудитор

№1(12)(2013)

Під час своєї роботи бухгалтеру доводиться здійснювати облік витрат, які не можуть бути визнані витратами в поточних звітних періодах. У цій статті ми розглянемо найбільш істотні моменти в класифікації й обліку витрат майбутніх періодів. Наведемо основні терміни, що використовуються при класифікації та обліку витрат майбутніх періодів.

Витрати майбутніх періодів - витрати, які здійснені в поточному періоді, але підлягають віднесенню на витрати майбутніх періодів.

Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання здійснювати певні види підприємницької діяльності впродовж встановленого строку.

Ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності впродовж визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Освоєння виробництва - комплекс заходів, спрямованих на випуск нових видів готової продукції, яку планується реалізовувати на споживчому ринку, а також забезпечення виробника необхідною технічною документацією, що підтверджує відповідність якісних характеристик виробу державним стандартам і дає право підприємству виробляти та реалізовувати продукцію.


До основних об'єктів обліку витрат майбутніх періодів відносяться:

- витрати, пов'язані з оплатою робіт і послуг, здійснення і надання яких відбувається впродовж кількох звітних періодів (оренда, страхування, передплата на періодичні та довідкові видання тощо);

- витрати, пов'язані з оплатою торгового патенту;

- освоєння нових виробництв та агрегатів;

- витрати на освоєння нових виробничих потужностей та на підготовку до сезонного виробництва;
- витрати, пов'язані з оплатою ліцензій;

- витрати до сезону активного здійснення основної діяльності (в сільському господарстві та сезонних галузях промисловості);

- інші витрати майбутніх періодів.

Облік витрат майбутніх періодів, відповідно до Інструкції 291, здійснюється на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

Тепер розглянемо порядок оформлення та кореспонденцію рахунків за основними господарськими операціями, пов'язаними з урахуванням витрат майбутніх періодів.


1. Облік витрат майбутніх періодів, пов'язаних з операціями з попередньої оплати робіт і послуг, здійснення і надання яких відбувається впродовж кількох звітних періодів

Попередня оплата робіт і послуг (аванс орендних платежів, підписка, оплата страхового поліса тощо) не може бути визнана витратами поточного періоду, оскільки:

- відповідно до п. 9.2. П(С)БО №16 «Витрати», попередня (авансова) оплата запасів, робіт і послуг не визнається витратами;

- відповідно до п. 6 П(С)БО №16 «Витрати», витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або зменшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства.

Перераховані витрати визнаються витратами майбутніх періодів на тій підставі, що вони відносяться до наступних звітних періодів, впродовж яких і будуть включені до складу витрат.

2. Облік витрат майбутніх періодів, пов'язаних з оплатою авансом орендних платежів

Витратами майбутніх періодів визнаються витрати, пов'язані з оплатою авансу за договорами оренди та за умови, що аванс сплачений більш ніж за один звітний період. Також необхідною умовою визнання авансових платежів з оренди витратами майбутніх періодів є обов'язкове визначення умов договору авансування орендної плати.

Визнання авансових платежів з орендної плати витратами майбутніх періодів здійснюється у тому звітному періоді, в якому вони мали місце.

Розподіл і включення до складу витрат поточного періоду витрат, пов'язаних з авансовою оплатою орендних платежів, здійснюється рівними частинами впродовж того періоду, за який була здійснена передоплата. Підставою для внесення частини цих витрат до складу витрат звітного періоду є умови договору або актів прийому-передачі наданих послуг за таким договором оренди.

Наведемо рахунки, на яких відображаються операції з оренди, з урахуванням авансових орендних платежів, визнаних витратами майбутніх періодів.

№ рахунку

Найменування рахунку

Характеристика рахунку

371

Розрахунки по виданих авансах

 По дебету рахунку відображаються суми виданих авансів по договорах оренди, по кредиту – віднесення таких авансових платежів до складу витрат майбутніх періодів рахунок 39 без ПДВ і закриття рахунку 6441 у сумі ПДВ

39

Витрати майбутніх періодів

 По дебету рахунку відображаються витрати, визнані витратами майбутніх періодів, по кредиту – їх списання на рахунок 841 ( залежно від виду орендованого ОС)

841

Витрати по орендних операціях

Відображаються витрати поточного періоду по орендних операціях

3. Облік витрат майбутніх періодів, пов'язаних з передплатою на періодичні та довідкові видання

Оформлення передплати на періодичні та довідкові видання здійснюється:

- шляхом оплати відповідного рахунку-фактури (при безготівковому розрахунку);

- шляхом заповнення та оплати квитанції на передплатні видання.

Визнання витрат, пов'язаних з попередньою оплатою за періодичні видання (передплату), витратами майбутніх періодів здійснюється у тому звітному періоді, в якому вони мали місце.

Розподіл і включення до складу витрат поточного періоду витрат, пов'язаних з авансовою оплатою на періодичні та довідкові видання, здійснюється рівними частинами впродовж того періоду, на який поширюється передплата на підставі розрахунку бухгалтера.

Наведемо рахунки, на яких відображаються операції, пов'язані з передплатою на періодичні та довідкові видання.

№ рахунку

Найменування рахунку

Характеристика рахунку

371

Розрахунки по виданих авансах

 По дебету рахунку відображаються перераховані суми на передплату періодичних видань і довідників, по кредиту – віднесення таких авансових платежів до складу витрат майбутніх періодів на рахунок 39 ( без ПДВ) і закриття рахунку 644 у сумі ПДВ (якщо ПДВ є)

39

Витрати майбутніх періодів

 По дебету рахунку відображаються витрати, визнані витратами майбутніх періодів, по кредиту – їх списання на рахунок 842

842

Витрати на передплату

Відображаються витрати поточного періоду на передплату періодичних видань і довідників

Залежно від характеру періодичних видань і довідників, їх напрямків та використання, витрати, пов'язані з їх придбанням надалі, в основному списуються на відповідні рахунки витрат (клас 9). Але можливі й винятки, коли витрати з передплати будуть формувати створення бібліотечних фондів. Але це вже інше питання, що не має відношення до даної теми.

4. Облік витрат майбутніх періодів, пов'язаних з оплатою страхового поліса

Операції зі страхування оформляються договором страхування (страховим полісом), що укладається між підприємством і страховиком (страховою компанією).

Оплата страхового поліса є одноразовим платежем (іноді такий платіж розбивається декількома платежами) на весь термін страхування, тобто за майбутні звітні періоди. Таким чином, витрати на оплату страхового поліса визнаються витратами майбутніх періодів з подальшим їх рівномірним розподілом (списанням) у звітних періодах впродовж терміну страхування.

Визнання витрат, пов'язаних з оплатою страхового поліса, витратами майбутніх періодів здійснюється у тому звітному періоді, в якому вони мали місце.

Підставою для включення певної частини цих витрат до складу витрат звітного періоду є договір страхування (страховий поліс).

Наведемо рахунки, на яких відображаються операції, пов'язані з оплатою страхового поліса.

№ рахунку

Найменування рахунку

Характеристика рахунку

371

Розрахунки по виданих авансах

 По дебету рахунку відображаються перераховані суми страхових платежів, по кредиту – віднесення таких страхових платежів до складу витрат майбутніх періодів на рахунок 39

39

Витрати майбутніх періодів

 По дебету рахунку відображаються витрати, визнані витратами майбутніх періодів, по кредиту – їх списання на рахунок 843

843

Витрати зі страхування

Відображаються витрати поточного періоду на страхування

5. Облік витрат майбутніх періодів, пов'язаних з оплатою торгових патентів і ліцензій

Витрати на придбання торгового патенту визнаються витратами майбутніх періодів і списуються шляхом систематичного розподілу його вартості між звітними періодами. Підставою для внесення до витрат майбутніх періодів є торговий патент, ліцензія.

Існує три можливих варіанти відображення в бухгалтерському обліку операцій із придбання торгового патенту:

- варіант №1 - сплачена сума торгового патенту за звітний період менше нарахованої суми податку на прибуток;

- варіант №2 - сплачена сума торгового патенту за звітний період більше нарахованої суми податку на прибуток;

- варіант №3 - сплачена сума торгового патенту на поточний рік, в кінці якого підприємство отримало збиток.

5.1. Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку торгових патентів

Дт рахунку

Кт рахунку

Характеристика кореспонденції

Примітка

Дт 6416

Кт 6416

Списана сума оплаченого за звітний період торговельного патенту в рахунок зменшення податку на прибуток звітного періоду (сума списання менше або дорівнює нарахованому податку на прибуток)

Варіант  №1

Дт 39

Кт 6416

Списана сума перевищення оплаченого торговельного патенту над сумою податку на прибуток на витрати майбутніх періодів, а також сума оплачених патентів за майбутні звітні періоди

Варіант №2

84

39

Списання на витрати по закінченню року суми перевищення оплаченого торговельного патенту над сумою податку на прибуток за поточний рік

Варіант №3

5.2. Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку ліцензій.

Дт рахунку

Кт рахунку

Характеристика кореспонденції

685

311

Перерахована з розрахункового рахунку сума вартості ліцензії

39

685

Отримана ліцензія

84

39

Списання на витрати рівними частинами (щокварталу) вартості ліцензії

Тут ми не вказували рахунок 84 в розрізі субрахунку, оскільки підприємство може самостійно привласнити субрахунок для обліку витрат, які мали місце, виходячи з доцільності та системи обліку витрат, затвердженої обліковою політикою підприємства.

6. Облік витрат на освоєння нових виробничих потужностей та на підготовку до сезонного виробництва

Зазначений вид витрат застосовується в основному для промислових і сільськогосподарських підприємств, тому дані види витрат охарактеризуємо стисло.

6.1. Облік витрат майбутніх періодів, пов'язаних з освоєнням нових виробництв та агрегатів.

Проведення робіт, пов'язаних з освоєнням нових виробництв та агрегатів, здійснюється на підставі наказу керівника підприємства.

Наказ, як правило, повинен містити:

- підстави для проведення таких робіт;

- обсяг (перелік) робіт;

- плановий термін проведення робіт (дата початку та закінчення);

- склад робочого персоналу, який буде проводити роботи з освоєння нових виробництв та агрегатів.

Такі витрати спрямовані на отримання доходу від їх експлуатації в майбутніх звітних періодах. Таким чином, витрати, що мали місце,  визнаються витратами майбутніх періодів. За фактом закінчення комплексу робіт, пов'язаних з освоєнням нових виробництв та агрегатів, витрати майбутніх періодів включаються до собівартості виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Списання таких витрат здійснюється рівномірним способом.

Спосіб рівномірного розподілу витрат передбачає їх включення до витрат звітного періоду рівними частинами впродовж періоду їх списання, визначеного на підприємстві. Термін списання витрат встановлюється відповідним розпорядженням керівника компанії.

6.2. Облік витрат майбутніх періодів, пов'язаних з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості.

До витрат, пов'язаних з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, відносяться:

- капітальний ремонт орендованих основних засобів, якщо він здійснюється за рахунок коштів орендарів;

- підготовчі роботи в сільському господарстві;

- підготовчі роботи на підприємствах переробної галузі виробництва (переробка плодоовочевої продукції, цукрова галузь, первинне виноробство тощо).

Підготовчі роботи в підсобному сільському та переробному господарстві також можуть здійснюватися як господарським, так і підрядним способами.

У сезонному виробництві всі витрати до моменту початку виробничої діяльності накопичуються за рахунком 39 «Витрати майбутніх періодів», а з моменту початку виробництва пропорційно списуються на загальновиробничі витрати поточного періоду в період такого сезону.

Сподіваємося, що дана стаття допоможе вам більш чітко зрозуміти, що являють собою витрати майбутніх періодів, і полегшить облік вищевказаних операцій.


Add comment


Security code
Refresh

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%