Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
 

«Задля компромісу»

Пропозиції практикуючого аудитора до законопроекту, який розробив Мінфін

№1(2012)

Стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» (щодо адаптації законодавства України у сфері аудиту до законодавства ЄС) та задля досягнення компромісу між більшістю зацікавлених сторін в питаннях покращення аудиторської діяльності в Україні пропоную статтю 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» викласти в новій редакції:
«Стаття 10. Сертифікація аудиторів.
Сертифікація аудиторів – визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю – здійснюється Комісією АПУ з сертифікації аудиторів.
Порядок сертифікації аудиторів затверджується Аудиторською палатою України. Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням із Національним банком України.
Право на отримання сертифіката мають фізичні особи із вищою економічною або юридичною освітою, документ про здобуття якої визнається в Україні. Для отримання сертифіката аудитора треба мати необхідні знання з питань аудиту, фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років поспіль на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора.
Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Комісією з сертифікації аудиторів.
Термін чинності сертифіката необмежений.
Аудитор повинен удосконалювати професійні знання за фахом у порядку, встановленому Аудиторською палатою України, а у сфері удосконалення професійних знань аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, – за погодженням із Національним банком України.
За проведення сертифікації здійснюється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України, але не більше ніж три мінімальні заробітні плати станом на початок відповідного року.
Комісія АПУ з сертифікації аудиторів формується шляхом делегування до її складу державних службовців – штатних працівників по одній особі від Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Чотирьох членів делегує Аудиторська палата України за поданням професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, представлених в Аудиторській палаті України. Термін повноважень членів Комісії з сертифікації аудиторів становить три роки. Одна і та сама особа не може бути делегована до складу Комісії з сертифікації аудиторів на більш ніж два терміни поспіль.
Регламент діяльності Комісії АПУ з сертифікації аудиторів затверджується Аудиторською палатою України.
Рішення Комісії АПУ з сертифікації аудиторів можуть бути оскаржені до Аудиторської палати України.
Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії АПУ з сертифікації аудиторів здійснюється Секретаріатом Аудиторської палати України».
Пропоную частину третю статті 11 Закону України «Про аудиторську діяльність» викласти в такій редакції:
«Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому офіційному виданні Аудиторської палати України, також Реєстр оприлюднюється на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України та підтримується в актуальному стані».
Пропоную статтю 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» після пункту 8 доповнити наступними положеннями:
«В разі, якщо у відносинах державних органів з питань аудиторської діяльності виникає конфлікт інтересів, Аудиторська палата України повинна прийняти рішення, яке забезпечує розв‘язання цього конфлікту.
Аудиторська палата України повинна забезпечити координацію рішень державних органів у разі прийняття ними протилежних або не співпадаючих рішень, що стосуються аудиторської діяльності.
Для забезпечення координації рішень державних органів, в разі прийняття ними протилежних або неспівпадаючих рішень, що стосуються аудиторської діяльності, усі державні органи повинні погоджувати свої рішення з Аудиторською палатою України перед їх прийняттям.
Аудиторська палата України є єдиним уповноваженим Україною органом, відповідальним за міжнародну співпрацю з питань аудиторської діяльності з системами громадського нагляду інших держав».
Пропоную статтю 13 Закону України «Про аудиторську діяльність» викласти в новій редакції:
«Стаття 13. Створення Аудиторської палати України.
Діяльність Аудиторської палати України є публічною. Звіт про діяльність Аудиторської палати України, бюджет Аудиторської палати України та звіт про його виконання, інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про проведену діяльність, а також узагальнена інформація про результати розгляду скарг і контролю якості аудиторських послуг підлягає опублікуванню Аудиторською палатою України у фаховому офіційному виданні Аудиторської палати України та розміщенню на офіційному веб-сайті не пізніше 180 днів після закінчення календарного року.
Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність.
Аудиторська палата України є неприбутковою організацією.
Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому цим законом.
Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу державних службовців – штатних працівників по одній особі від Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державної податкової служби України, Державної служби статистики України, Державної фінансової інспекції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахункової палати України. Десять осіб делегуються професійними організаціями аудиторів та аудиторів і бухгалтерів України, які відповідають критеріям, встановленим цим законом, та з’їздом аудиторів України, по одній особі делегують Федерація роботодавців України та Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.
Членами Аудиторської палати України – представниками від державних органів, Федерації роботодавців України та Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України – можуть бути лише непрактикуючі особи.
Членами Аудиторської палати України – представниками від державних органів – можуть бути виключно штатні працівники цих державних органів.
Непрактикуюча особа – це фізична особа, яка не є засновником (учасником, акціонером) або членом керівного органу аудиторської фірми і яка не займається аудиторською діяльністю щонайменше протягом трьох останніх років.
Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить двадцять дві особи.
До складу Аудиторської палати України від аудиторів делегуються десять осіб, зокрема представники професійних організацій аудиторів та аудиторів і бухгалтерів України, які відповідають критеріям, встановленим цим законом, пропорційно долі (кратній десяти) сертифікованих АПУ аудиторів, членів професійної організації до загальної чисельності аудиторів, які мають дійсний сертифікат аудитора, виданий АПУ. Решта представників – за рішенням з’їзду аудиторів України.
Порядок делегування представників до Аудиторської палати України визначається відповідно з’їздом аудиторів України, колегією державних органів, професійними організаціями аудиторів і бухгалтерів України або іншим вищим керівним органом. Державні органи, організації, з’їзд аудиторів, які делегували члена Аудиторської палати України, можуть його відкликати у встановленому ними порядку.

Порядок делегування своїх представників до Аудиторської палати України та їх відкликання зі складу Аудиторської палати України визначається самостійно керівними органами відповідних державних органів та професійних організацій аудиторів та аудиторів і бухгалтерів України, які відповідно до положень цього закону делегують своїх представників до складу АПУ».

Пропоную в статті 15 закону виключити останній абзац.
Пропоную статтю 18 закону, після частини другої, доповнити новими положеннями наступного
змісту:
«Представники професійних організацій аудиторів та аудиторів і бухгалтерів України включаються до органів, визначених цим законом, за умови їх відповідності цим організаціям за наступними критеріями:
неприбуткова діяльність;
до організації входить не менше десяти відсотків загальної кількості аудиторів, які мають чинний сертифікат аудитора, виданий АПУ. Для цілей цього закону членство аудитора може бути враховано тільки в одній професійній організації аудиторів або аудиторів і бухгалтерів.
Відповідність професійних організацій аудиторів та аудиторів і бухгалтерів України критеріям підтверджується Міністерством юстиції України. Перевірка щодо відповідності критеріям проводиться Міністерством юстиції України на вимогу професійної організації аудиторів і бухгалтерів України, а також перед формуванням Аудиторської палати України щорічно, станом на перший робочий день кожного нового року».
Пропоную статтю 20 Закону України «Про аудиторську діяльність» після пункту 6 частини першої доповнити новим пунктом наступного змісту:

«7) аудитором, який надає послуги з ведення бухгалтерського обліку суб’єкта, що перевіряється;».
У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8 та доповнити новою частиною наступного змісту:
«У всіх інших випадках, коли проведення аудиту не заборонено згідно з частиною першою цієї статті, аудиторська фірма (аудитор) зобов’язана відповідно до міжнародних стандартів аудиту застосувати застережні заходи щодо попередження ймовірних загроз незалежності».
Пропоную скрізь по тексту проекту закону замість словосполучень «комісія з сертифікації» та «комісія з питань якості» вживати словосполучення «комісія АПУ з сертифікації» та «комісія АПУ з питань якості».
З іншими положеннями проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» (щодо адаптації законодавства України у сфері аудиту до законодавства ЄС) задля досягнення компромісу можна погодитись.


Add comment


Security code
Refresh

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%